Витамините от група В не са ефективни за вторична профилактика на инсулт01/11/2010
Витамините от група В са безопасни, но неефективни за вторична профилактика на съдови инциденти при пациенти, преживели транзиторна исхемична атака или исхемичен инсулт, показаха резултатите от проучването VITATOPS (VITAmins TO Prevent Stroke), публикувани през септември в Lancet Neurology (1). Данните от епидемиологични изследвания потвърждават, че високите серумни нива на хомоцистеин са рисков фактор за сърдечносъдови инциденти. Липсват, обаче, доказателства дали понижаването на хиперхомоцистеинемията с добавки, съдържащи витамини от група В, имат превантивен ефект по отношение на повторни инсулти, миокарден инфаркт или смърт в резултат на съдов инцидент. В настоящото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изпитване са включени над 8000 болни от 20 държави (123 клинични центрове) с анамнеза за преживени през последните седем месеца исхемичен инсулт или транзиторна исхемична атака. Участниците са получавали еднократно дневно добавка от плацебо или витамини (2 mg фолиева киселина, 25 mg витамин B6 и 0.5 mg витамин B12). Първичен краен критерий за ефикасност е общият риск за повторен нефатален инсулт, нефатален миокарден инфаркт или смърт поради съдов инцидент. Средният период на проследяване е бил 3.4 години. Анализът показва, че приемът на витамини В не повлиява значимо общата честота на мозъчносъдовите и сърдечносъдовите исхемични инциденти (15% спрямо съответно 17% при контролите, р=0.05). Абсолютната редукция на сърдечносъдовите инциденти е с 1.56%. Не са регистрирани тежки нежелани лекарствени реакции. Авторите на проучването VITATOPS не подкрепят приложението на витамини В за вторична профилактика на рекурентните инсулти. (КД) Използван източник: 1. Тhe VITATOPS Trial Study Group. B vitamins in patients with recent transient ischaemic attack or stroke in the VITAmins TO Prevent Stroke (VITATOPS) trial: a randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2010; 9: 855-865 www.thelancet.com