Valsartan повлиява благоприятно бъбречната функция при АХ01/11/2010
Лечението с valsartan или valsartan/hydrochlorothiazide (HCT) за 12 месеца при пациенти с артериална хипертония (АХ) води до намаление на микроалбуминурията (MicroAU), което е независимо от скоростта на гломерулната фултрация, показаха резултатите от проучването DESTINATION (1). Антихипертензивното лечение е с доказан ефект за превенция на сърдечносъдовите заболявания, както и за поддържане или подобрение на нарушената бъбречна функция. Множество изследвания установиха асоциация между MicroAU и повишения риск за сърдечносъдова смърт. Целта на настоящето изследване е да се установят промените в бъбречната функция, оценени чрез степента на MicroAU (уринна екскреция на албумин - UAE =/>20 mcg/min или =/>30 mg/24 часа, но <200 mcg/min или <300 mg/24 часа), скоростта на гломерулната фултрация (estimated glomerular filtration rate - eGFR) и съотношението албумин/креатинин в урината (UACR) след 12 месеца терапия с valsartan или с valsartan/HCT при пациенти със или без захарен диабет. Участниците са 766, на възраст 62.8+/-11.9 години, 52.6% са мъже, 46.1% са с диабет, 51.7 и 48.3% са били на терапия с valsartan или valsartan/HCT, а 39.4% са получавали и допълнителни антихипертензивни средства. В началото на изследването и на 12-ия месец от проследяването са отчетени артериалното налягане (АН), MicroAU и eGFR. В началото на проучването делът на не-диабетните пациенти с MicroAU 20-50 mcg/min e 20.3% и с MicroAU =/>100 mcg/min е 6.6%, в сравнение с 23.4% и 12.0% от болните с диабет. eGFR е съответно 82.2 и 80.9 ml/min/1.73 m2. Резултати: - На 12-ия месец средното понижение на систолното и диастолното АН при пациентите без диабет е съответно 20.8 mmHg и 10.3 mmHg, а при тези с диабет – с 18.8 mmHg и 8.3 mmHg - Средното увеличение на еGFR е 1.85 и 0.39 ml/min/1.73 m2, съответно за хората без и с диабет - След 12 месеца на лечение, делът на не-диабетните пациенти с MicroAU 20-50 mcg/min и =/>100 mcg/min се е понижил съответно с 6.0 и 0.9%, спрямо 0.9% и 4.6% при болните с диабет - Делът на не-диабетните пациенти без MicroAU се е увеличил на 12-ия месец с 6.9% (от 73.2 на 80.1%), сравнено с увеличение от 5.5% (от 64.6 на 70.1%) при диабетно болните - Промените в UACR и при двете групи са минимални. (ЗВ) За допълнителна информация: Медицинска База Dанни http://mbd.protos.bg Valsartan намалява сърдечносъдовия риск при хипертония. MD бр.6/септември 2010 Valsartan е ефективен при различен спектър пациенти с АХ. Кардио D, бр. 1, юни 2009 Използван източник: 1. Tardif J., Myers M., Leclerc J. et al. DESTINATION Study: impact of valsartan or valsartan/hydrochlothiazide based therapy on renal function. Canadian Cardiovascular Congress 2010, Abstract 081 www.pulsus.com/ccc2010/abs/071.htm