Рискови фактори за остър холецистит при симптоматична холелитиаза01/11/2010
При пациентите със симптоматична холелитиаза, клинични и демографски фактори като възраст над 60 години, мъжки пол, захарен диабет, сърдечносъдово заболяване и преживян исхемичен инсулт или мозъчен кръвоизлив се асоциират с по-висок риск за остър холецистит и при тях е показана ранна холецистектомия, посочиха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Surgery (1). Проучването е проспективно и в него са включени данните на 1059 пациенти, подложени на лапароскопска холецистектомия по повод на симптоматична холелитиаза през периода 2004–2007. Връзката между клиничния изход, демографските характеристики и съпътстващите заболявания е определена чрез мултивариационен анализ. Диагнозите при участниците са: хроничен холецистит (n=704, 66.5%) и остър холецистит (n=355, 33.5%). Идентифицирани са били следните независими рискови фактори за остър холецистит: - възраст >60 години (OR 1.955) - мъжки пол (OR 1.769) - наличие на сърдечносъдово заболяване (OR 1.826) - захарен диабет (OR 1.802) - анамнеза за мозъчносъдов инцидент (OR 8.1) Остър холецистит са развили 84.6% от болните (22 от 26) с анамнеза за мозъчносъдов инцидент спрямо 32.3% от участниците (333 от 1033) без такава анамнеза или това означава осем пъти по-висок риск. Общо 178 пациенти са били с усложнен остър холецистит - емпием (104 болни), хидропс (39), гангренозен холецистит (22), перфорация (7), перихолециститен абсцес (4) и фистула (два случая). Операцията при острия холецистит е била значително по-трудна, отколкото при хроничния, със значително по-голям брой усложнения (34 срещу 26 при хроничния холецистит; р<0.001). При двама от пациентите с остър холецистит холецистектомията е осъществена чрез лапаротомия. Лапароскопската холецистектомия е била значително по-продължителна при болните с остър холецистит - средно 60.5 минути в сравнение с 40.3 минути при тези с хроничен холецистит. Освен това, кръвозагубата при остър холецистит е била повече от три пъти по-голяма. Пациентите със симптомна холелитиаза и посочените рискови фактори, особено тези с анамнеза за мозъчносъдова болест подлежат на ранна холецистектомия - преди развитието на остър холецистит, който затруднява интервенцията и увеличава свързаните с нея усложнения. (ОИ) Използван източник: 1. Cho J., Han H., Yoon Y. et al. Risk factors for acute cholecystitis and a complicated clinical course in patients with symptomatic cholelithiasis. Arch Surg. 2010; 145:329-333 www.archsurg.ama-assn.org