Ранното приложение на ASA намалява риска за прееклампсия01/11/2010
Ранното приложение на ниски дози acetylsalicylic acid (ASA) при бременни с риск за прееклампсия намалява наполовина вероятността за развитие на това усложнение, както и за интраутеринна ретардация (IUGR) и преждевременно раждане, показаха данните от мета-анализ, публикувани в списание Obstetrics and Gynecology (1). Прееклампсията и IUGR са важни причини за майчина и перинатална заболеваемост и смъртност. Пресклампсията засяга 2-5% от бременностите, което е свързано със 100 000 случаи на майчина смърт в света всяка година. Предходни клинични проучвания доказаха, че ниските дози ASA през бременността намаляват с 20% риска за това състояние. Патогенезата на прееклампсията и IUGR е свързана с плацентарна патология, с понижена перфузия и плацентарна исхемия, водещи до ендотелна дисфункция с тромбоцитопения и нарушения в коагулацията. Приложението на ASA води до превенция на вазоконстрикцията и патологичната коагулация в плацентата. Редица изследвания с пренатално приложение на ASA дадоха противоречиви резултати, поради което авторите са си поставили за цел да анализират 34 рандомизирани клинични проучвания, проведени през периода 1985-2005. Те включват повече от 11 000 бременни с рискови фактори за прееклампсия: патологичен кръвоток в утеринните артерии, установен при доплеровото изследване; IUGR; анамнеза за прееклампсия; други хипертензивни нарушения; мъртвораждане. Пациентките са получавали ниски дози ASA (50-150 mg дневно), самостоятелно или в комбинация с dipyridamole (<300 mg дневно), като са сравнени с контролни групи на плацебо. Авторите са класифицирали проучванията според гестационната възраст към момента на рандомизиране: 16 г. с. - 22 изпитвания. В клиничните проучвания, където ASA е прилаган преди 16 г. с., е установено, че медикаментът намалява сигнификантно риска за прееклампсия, IUGR, преждевременно раждане, ниско тегло при раждане и гестационна хипертония в сравнение с плацебо, като тези ефекти не са доказани при прием на медикамента след 16 г. с. ASA не е бил свързан с повишен риск за антепартално кървене. Имплантацията на плацентата или инвазията на спираловидните артерии обикновено завършва към 16-18 г. с. Авторите смятат, че ASA подпомага този физиологичен механизъм, който може да е нарушен при някои бременни. Предходни изследвания установиха, че физиологичната трансформация на спираловидните артерии от трофобластните клетки е ключова за развитието на пре-еклампсия. (ИТ) Използван източник: 1. Bijold E., Stephanie R., Lacasse Y. et al. Prevention of preeclampsia and intrauterine growth restriction with Aspirin started in early pregnancy: A meta-analysis .Obstetrics & Gynecology 2010; 116: 402-414 http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx