Osseor – уникален механизъм на действие и дългосрочна ефективност при постменопаузална остеопороза01/11/2010
Strontium ranelate (Osseor на Servier) е ефективен при постменопаузални жени на възраст 50-65 години с тежка остеопороза, показаха резултатите от проучването SOTI*, публикувани в списание Annals of the Rheumatic Diseases (1). В Европа Osseor е лицензиран за лечение на постменопаузална остеопороза за намаляване на риска от вертебрални и бедрени фрактури при пациенти със или без предхождаща анамнеза за фрактури (2). Препаратът e средство за лечение на остеопорозата с уникален двоен механизъм на действие - стимулира диференциацията на остеоцитите и/или тяхната преживяемост, което увеличава костообразуването, а от друга страна, усилва експресията на остеопротегерин – протеин, който има протективно действие срещу костната резорбция (3). SOTI е международно, двойно сляпо, плацебо-контролирано изследване, което доказа, че strontium ranelate, приложен перорално в доза 2 g/ден, намалява ефективно риска за вертебрални фрактури при постменопаузални жени с остеопороза. Новите данни включват информация за четиригодишен период на проследяване на 353 жени на възраст 50-65 години. Пациентките са разделени в две групи - приемащи strontium ranelate 2 g/ден или плацебо, като всички са получавали допълнително калций и витамин D. Жените са проследени с рентгенографии на гръбначния стълб (ниво Т4-L4) всяка година, както и чрез двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA) на лумбалната област и проксималния фемур на всеки шест месеца за оценка на костната минерална плътност (КМП). Основен показател за крайния изход е новопоявила се вертебрална фрактура. Резултати: - терапията със strontium ranelate е свързана със сигнификантно намаление на риска за вертебрални фрактури с 35% (честота на фрактурите в терапевтичната група 21.6% срещу 32.8% в плацебо групата, p<0.05). - Osseor води до намаление с 52% на риска за симптоматични инцидентни вертебрални фрактури - лечението се асоциира с увеличение на КМП с 15.8% в лумбалния отдел на гръбначния стълб и със 7.1% в областта на бедрената шийка Strontium ranelate притежава продължителна (петгодишна) ефективност при пациентки с вертебрални, невертебрални и бедрени фрактури, показаха данните от фаза 3 проучването TROPOS** (4). Изследването е международно и включва 5000 жени с постменопаузална остеопороза, на средна възраст 76 години, които са получавали strontium ranelate 2 g/ден или плацебо за пет години. Всички пациентки са приемали редовно калций и витамин D. Анализът на данните сочи намаление с 24% на вертебралните и с 15% на невертебралните фрактури. Освен това, терапията е довела до редукция на риска за фрактури на бедрото с 43% при високорискови пациентки (възраст >74 години и ниска КМП на бедрената шийка). Резултатите от тези две проучвания потвърждават по-рано получените данни за добрия профил на ефективност и безопасност на strontium ranelate както във всички възрастови групи жени (50-65 и >65 години), така при тежки форми на постменопаузална остеопороза, е заключението на авторите. (ЗВ) Акроними на проучвания: * SOTI - Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention ** TROPOS - Treatment Of Peripheral Osteoporosis За допълнителна информация: В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите още 11 публикации за Osseor Използвани източници: 1. Roux C., Fechtenbaum J., Kolta S. et al. Strontium ranelate reduces the risk of vertebral fractures in young postmenopausal women with severe osteoporosis. Ann Rheum Dis Published online August 19, 2008 http://ard.bmj.com 2. ЕМЕА Committee for Medicinal Products for Human Use - European Public Assessment Report: Protelos www.emea.eu.int/humandocs/PDFs/EPAR/protelos/121604en1.pdf 3.Brennan T., Rybchyn M., Halbout P. et al. Strontium ranelate effects in human osteoblasts support its uncoupling effect on bone formation and bone resorption. Poster presentation ECTS 2007 4. Reginster J., Seeman E., De Vernejoul M.et al. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab, 2005, 90:2816-2822 http://jcem.endojournals.org