Нови данни потвърждават широка и продължителна защита от рак на маточната шийка след ваксинация с Cervarix01/11/2010
Данните от дългосрочно рандомизирано изследване (1, 2) при 1113 жени в Бразилия, на възраст 15-25 години сочат, че CervarixTM на GSK осигурява 100% протекция срещу 6 и 12-месечна персистираща HPV инфекция и цервикална интраепителна неоплазия (CIN2), свързана с HPV 16/18, вече 8.4 години (3). Математическите модели показват, че кинетиката на задържане на антителата срещу човешкия папиломен вирус (HPV) тип 16/18, предполагат защитата да продължи поне 20 години след ваксинацията. Най-голямото до момента епидемиологично проучване на премалигнените цервикални лезии и цервикалния карцином (4), обхващащо 14 249 жени от 38 държави в Европа, Северна и централна Южна Америка, Африка, Азия и Океания доказва, че най-често срещаните HPV типове във всяка хистологична група са 16, 18 и 45. Те причиняват 75% от плоскоклетъчния/сквамозния карцином и 94% от аденокарциномите. При 71% от жените, участвали в изследването, са открити HPV16 и 18, при 6% - 45 тип. Следващите по честота са типове 31 и 33, съответно с 4 %. Това доказва резултатите от по-стари проучвания, според които HPV 45, 31 и 33 са отговорни за най-малко още 10% от случаите на рак на маточната шийка, а 16 и 18 - за 70% от случаите. Други данни от същото проучване (4), показват, че серологичните типове HPV 16, 18 и 45 са най-честата находка във всяка хистологична група (плоскоклетъчен, аденокарцином и смесен/аденосквамозен карцином). HPV 18 и 45 се откриват в 44% от аденокарциномите, срещу едва 14% при плоскоклетъчен карцином, а жените с инвазивен рак, свързан с HPV 18 и 45, са много по-млади от жените с рак, инфектирани с HPV 16. Инвазивен карцином, свързан с HPV 16, 18 и 45, се диагностицира средно с четири години по-рано, спрямо случаите, свързани с други високорискови (онкогенни) типове. Според анализа в края на рандомизираното клинично изследване PATRICIA (5) CervarixTM осигурява различна степен на кръстосана защита срещу всеки от НРV типовете 31, 35 и 45 (3). Ефикасността, показана от ваксината, осигурява 93% защита срещу carcinoma in situ (CIN3+), независимо от типа НРV, участващ в лезиите, при момичета без предхождаща експозиция (инфекция) преди ваксинацията (TVC naive). Защитата срещу високостепенна дисплазия и премалигнени лезии (CIN2+) e 99%, когато причинители са НРV 16 и 18, 89.4% - при НРV 31, 82.3% - при НРV 33 и 100%, когато причинител е 45 тип на НРV*. * Ефикасността на ваксината е различна за HPV 16, 18, 31, 33 и 45 и варира за различните кохорти и крайни точки на проучване (персистираща инфекция и високостепенна дисплазия) CIN = цервикалнa интраепителна неоплазия степен 2 или 3 (CIN2/3) PATRICIA - PApilloma TRIal against Cancer In young Adults За допълнителна информация: Кратка характеристика на продукта Cervarix - 10.08.2010 www.gsk.bg/docs/Cervarix_SPC.pdf Използвани източници: 1. Romanowski B., de Borba P., Naud P. et al. Sustained efficacy and immunogenicity of the human papillomavirus (HPV) - 16/18 ASO4-adjuvanted vaccine: analysis of a randomised placebo-controlled trial up to 6.4 years. Lancet 2009;374:1975-1985 www.lancet.com 2. Moscicki B. et al. Issues related to best age to vaccinate, EUROGIN 2010, www.eurogin.com/2010/EUROGIN2010_Abstracts.pdf 3.The GlaxoSmithKline Vaccine HPV-007 Study Group. Sustained efficacy and immunogenicity of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine: Analysis of a randomised placebo-controlled trial up to 8.4 years. Presented at ESPID, May 4-8, 2010 4. de Sanjose S. Human papillomavirus genotype attribution in invasive cervical cancer: a retrospective cross-sectional worldwide study. Lancet Oncology, Early Online Publication, 18 October 2010.doi:10.1016/S1470-2045 (10)70230-8 5. Paavonen J., Naud P., Salmerоn J. et al. for the HPV PATRICIA Study Group. Efficacy of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and pre-cancer caused by oncogenic HPV types: final event-driven analysis in young women (the PATRICIA trial). Lancet 2009, 374 (9686): 301-314