Moxifloxacin за амбулаторно лечение на екзацербации при пациенти с ХОББ01/11/2010
Амбулаторното лечение на екзацербации на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) с moxifloxacin (Avelox® на Bayer Schering Pharma) има по-благоприятен дългосрочен ефект върху здравния статус на пациентите от терапията с amoxicillin/клавуланова киселина, показаха резултатите от проучване, публикувани в International Journal of COPD (1). Целта на настоящето мултицентрично неинтервенционално проспективно изпитване е да се оцени влиянието на екзацербациите на хроничния бронхит върху качеството на живот на пациентите с умерена по тежест ХОББ, както и да се сравнят дългосрочните ефекти на двата вида ерадикационна антибактериална терапия - moxifloxacin (400 mg/ден в продължение на пет дни) и amoxicillin/clavunate (3 x 500/125 mg дневно за период от 10 дни). Включени са 229 болни със стабилна ХОББ (средна възраст 68 години и среден форсиран експираторен обем за една секунда - FEV1 49.3% от предвидения) и данни за хроничен бронхит (постоянна кашлица и продукция на храчки в продължение на три месеца годишно за период от поне две последователни години). Участниците са проследявани в амбулаторни условия в продължение на две години, като качеството на живот, свързано със заболяването, е било оценено чрез въпросника St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), попълнен в началото и след това на всеки шест месеца до края на изпитването. Изостряне на хроничния бронхит е установено при 136 пациенти, от тях 54 са лекувани амбулаторно с amoxicillin/клавуланова киселина и 70 - с moxifloxacin. В групата, на amoxicillin/клавуланова киселина, 75% от пациентите са имали две или повече екзацербации на година спрямо 63% в групата на moxifloxacin (р=0.21), като средният брой на епизодите е бил съответно 3.2 (3.0) и 2.9 (2.2). Качеството на живот, свързано със здравното състояние, оценено чрез промените в SGRQ между началния и крайния контролен преглед след две години, е било значимо по-малко нарушено при лечение на изострения хроничен бронхит с moxifloxacin отколкото с amoxicillin/клавуланова киселина - 2.60 (13.1) спрямо 4.21 (16.2) (р=0.05). Мoxifloxacin е по-ефективен и за намаляване на свързаните с екзацербациите симптоми - 5.64 (16.7) спрямо 8.27 (21) (р=0.02). Целта на лечението на ХОББ е да се постигне облекчаване на симптомите, да се подобри физическият капацитет и да се осигури превенция и лечение на екзацербациите, които не само, че нарушават качеството на живот на болните, но намаляват прогресивно и белодробната им функция. Пациентите с умерена до тежка ХОББ страдат средно от два епизода на остри екзацербации на година, които при 10% налагат болнично лечение. Повишеният брой на предходни екзацербации е един от най-точните предиктори за бъдещи рецидиви и рефрактерност към лечението. Инфекциите са отговорни за 75% от екзацербациите на ХОББ - бактериалната ерадикация е важен момент за тяхната превенция. Бактериите, които най-често са причина за екзацербациите при лека ХОББ, са: S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae. Най-често прилаганите антибиотици за овладяване на острата инфекция на долните дихателни пътища при тези болни са: пеницилини, цефалоспорини, макролиди и флуорохинолони. При 95% от случаите с изострен хроничен бронхит при ХОББ се прилага емпирично лечение с антибактериални средства, като само при 5% изборът е базиран на резултата от посявката на храчка. Това поведение е причина за развитие на резистентност на бактериите към най-често прилаганите в доболничната здравна мрежа антибиотици. Екзацербациите при умерената до тежка ХОББ най-често се причиняват от Enterobacteriaceae: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus spp. и Enterobacter spp. В тези случаи при перорална терапия се препоръчва amoxicillin/клавуланова киселина, а като алтернатива флуорохинолон. При необходимост от парентерална терапия се препоръчват amoxicillin/клавуланова киселина, цефалоспорини втора или трета генерация, или монотерапия с флуорохинолони. Подходящото антибиотично лечение е от водещо значение за бактериалната ерадикация, която се асоциира с по-дълги свободни от инфекция интервали и значително по-добро качество на живот на болните с ХОББ. Avelox® (Bayer) е четвърто поколение флуорохинолон с широкоспектърно антибактериално действие. Той е активен срещу повечето аеробни Gram (+) патогени като Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes и Gram (-) като Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis и други. Ефективен е и срещу Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae. Avelox инхибира топоизомераза II (ДНК гираза) и топоизомераза IV, които са необходими за репликацията, транскрипцията и рекомбинирането на бактериалната ДНК. Приет перорално, той има добра чревна резорбция, която не се влияе от приема на храна. Бионаличността му е около 90%. Тъканните му концентрации често надвишават плазмените - открива се в слюнката, назалната и бронхиалната секреция, мукозата на синусите, в течността на кожни були, подкожната тъкан и скелетната мускулатура. Moxifloxacin е показал по-добра ерадикация и по-бързо овладяване на симптомите при изострен хроничен бронхит и ХОББ в сравнение със стандартната терапия и специално с макролиди (2). Поради това, в някои указания (3) Avelox се препоръчва за първа линия терапия за бактериалните екзацербации при пациенти с умерена до тежка ХОББ, както и при рискови болни* с лека ХОББ. (КП) В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има 10 статии по темата * Рискови са пациентите на възраст над 65 години или с придружаващи заболявания като диабет, сърдечносъдова патология, затлъстяване, пушачи и злоупотребяващите с алкохол и/или наркотични средства. S. pneumoniae и Legionella spp. са сред причинителите, асоциирани с най-висока смъртност. Използвани източници: 1. Miravitlles M., Llor C., Molina J. et al. Antibiotic treatment of exacerbations of COPD in general practice: long-term impact on healthrelated quality of life. International Journal of COPD 2010:5 11–19 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846154/pdf/copd-5-011.pdf 2. Wilson R., Allegra L, Huchon G. et al. Short-term and long-term outcomes of moxifloxacin compared to standard antibiotic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis. Chest 2004;125:953–964 http://chestjournal.chestpubs.org 3. Miravitlles M, Monsу E, Mensa J, et al. Antimicrobial treatment of exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease: 2007 Consensus Statement. Arch Bronconeumol. 2008;44:100–108 www.archbronconeumol.org/bronco_eng/ctl_servlet?_