Metformin може да доведе до недостиг на витамин B1201/11/2010
Мetformin може да води до намалена абсорбция на Vit B12 (cobalamin - Cbl) и при продължителен прием, особено на високи дози – до недостиг на витамина, което да е вторична причина за намаляване на проводимостта на периферните нерви и изостряне на периферната невропатия при болни с диабет тип 2, показаха резултатите от канадско проучване, публикувано в списание Diabetes Care (1). За избягване на това неблагоприятно влияние върху нервните влакна, е необходим периодичен скрининг за измерване на серумните нива на Cbl и добавяне при необходимост на витамин В12 (Vit B12) към диетата. Данните от други проучвания показаха, че хората с диабет по-често имат недостиг на кобаламин, което от своя страна може да води до сериозни неврологични увреждания. За изясняване на ефектите от продължителната терапия с metformin върху периферната диабетна невропатия, изследователите са провели проспективно случай-контрола проучване върху 59 пациенти с диабет тип 2, лекувани с медикамента >6 месеца, като са ги сравнили с 63 болни (контролна група без прием на метформин). За оценка на тежестта на невропатията са използвани скалите Toronto Clinical Scoring System (TCSS) and Neuropathy Impairment Score*, както и електрофизиологични изследвания. По време на проучването са проследени серумните на Cbl, хомоцистеин (Hcy) и метилмалонова киселина (MMA). В групата на продължително лечение с metformin нивата на Vit B12 са били сигнификантно по-ниски отколкото в контролната група (231 срещу 486 pmol/l). Обратно, стойностите на Hcy и MMA са били значително по-високи при пациентите на терапия с глюкозо-понижаващото средство (11.6 срещу 8.4 mcmol/l и 0.18 срещу 0.11 mcmol/l). При пациентите на терапия с бигванидина metformin и ниски серумни нива на Vit B12 е била установена по-ниска проводимост на периферните нерви при проведените електрофизиолигични изследвания, както и увеличен TCSS (10 спрямо 5). Кумулативната доза на metformin е корелирала във висока степен с клиничните и параклиничните резултати, е заключението на авторите. Витамин В12 е необходим за синтеза на миелин (протеинът, което изгражда обвивката на нервните влакна), което обяснява развитието на невропатия при хиповитаминоза. (ИТ) * Tези скали отчитат сетивните и моторните симптоми и рефлексите Използван източник: 1. Wile D., Toth C. Association of metformin, elevated homocysteine, and methylmalonic acid levels and clinically worsened diabetic peripheral neuropathy. Diabetes Care 2010; 33: 156-161 http://care.diabetesjournals.org