Merck лицензира LabCorp да развие тест за откриване на пациенти с хепатит С, които биха отговорили на терапията01/11/2010
Компанията Merck* (известна като MSD извън САЩ и Канада) обяви през юли, че е сключила споразумение с LabCorp (Laboratory Corporation of America) за комерсализацията на генетичния тест. „Установяването на асоциацията между IL-28 полиморфизма и отговора към пегилиран интерферон е научно откритие, имащо потенциала да оцени генетичното предразположение на даден пациент към успеха от лечението .” коментира д-р Roger Pomeranz, глобален ръководител за франчайз в област-та на инфекциозните заболявания и старши вицепрезидент на Merck Research Laboratories (2). Aсоциацията между IL-28В полиморфизма и отговора към peginterferon alpha е открита от MSD в сътрудничество с други учени в клиничното изпитване IDEAL (Individualized Dose Efficacy vs. Flat Dosing to Assess Optimal pegilated Interferon therapy), и съобщена за първи път в списание Nature (2009). Изпитването IDEAL включва почти 1700 пациента, хронично инфектирани с HCV генотип 1, който е най-често срещаната форма на вируса (над 90% от случаите с хроничен хепатит С в България) и най-трудният за лечение. Rs12979860 полиморфизмът на интерлевкин IL-28В гена е статистически значим независим предик-тор за отговора към базираната на peginterferon alpha терапия при пациентите с хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV) генотип 1 (2). Данните от началния анализ, публикувани в Nature, 2009, показват, че наличието на мононуклеотиден полиморфизъм в областта на IL-28В гена, разположен на 19-та хромозома, е свързано с двукратна разлика в трайния вирусологичен отговор към терапията с peginterferon и ribavirin (3). Пациентите с генотип СС IL-28В имат значимо по-висока вероятност за постигане на бърз, ранен и траен вирусологичен отговор в сравнение с тези с генотип СТ и ТТ (4). Познаването на IL28В генотипа на пациентите, инфектирани с НСV, може да стане важен компонент в клиничното решение за провеждане на лечение с peginterferon и ribavirin (3). MSD предвижда сключването на не-ексклузивни договори и с някои други компании, утвърдени в областта на диагностиката. Настоящият стандарт за лечение на хепатит С вирусната инфекция е с peginterferon и ribavirin. Поради високата степен на клирънс на HСV при остър хепатит С, лечението с пегилиран интерферон се започва 12 седмици след заразяването или един месец след появата на симптомите при пациенти, при които не е настъпило спонтанно оздравяване. PegIntron е показан за лечение на възрастни пациенти с хроничен хепатит С, които са HCV-РНК позитивни, включително пациенти с компенсирана цироза и/или с клинично стабилна ко-инфекция с HIV. Най-удачният начин за приложение на PegIntron при това показание е в комбинация с рибавирин. Комбинираното лечение е показано както при нелекувани пациенти, включително случаи с клинично стабилна ко-инфекция с HIV, така и при пациенти, които не са се повлияли от предшестващо комбинирано лечение с интерферон алфа (пегилиран или непегилиран) и рибавирин или монотерапия с интерферон алфа. Монотерапията с интерферон, включително и с PegIntron, е показана основно в случаи на непоносимост към рибавирин или наличие на противопоказания за приема му (5). Лечението с PegIntron (pegin-terferon alfa-2b) е индивидуализирано, като седмичната доза се определя според теглото и съпътстващото лечение с рибавирин. Продължителността на лечението зависи от вирусния генотип, като при НСV тип 1 е 48 седмици (5). PegIntron и Rebetol са запазени търговски имена на Schering-Plough, сляла се с Merсk (MSD). * Merck (MSD) е глобален лидер в областта на здравеопазването, с операции в над 140 държави, където предлага иновативни решения и своите медикаменти по лекарско предписание, ваксини, биологични терапии и ОТС продукти. Merck се стреми да улесни достъпа до здравеопазване чрез своите програми и партньорства (www.merck.com). За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има 11 публикации за пегилиран интерферон Използвани източници: 1. www.merck.com 2. Sumeet K., Kim W. Predicting response to pegylated interferon/ribavirin-based therapy in genotype 1 chronic hepatitis C patients: results of 3 independent genome-wide association studies. Gastroenterology 2010, 138 (7): 2307-2314 www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(10)00198-8/abstract 3. Ge D., Fellay J., Thompson A. et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nature 2009, 461: 399-401 www.nature.com/nature/journal/v461/n7262/full/nature08309.html 4. Thompson A., Muir A., Sulkowski M. et al. Interleukin-28B polymorphism improves viral kinetics and is the strongest pretreatment predictor of sustained virologic response in genotype 1 hepatitis C virus. Gastroenterology 2010, 139:120–129 5. Pegintron КХП