Linezolid е с предимство пред vancomycin при MRSA пневмонии01/11/2010
Linezolid* превъзхожда vancomycin за лечение на нозокомиални пневмонии, причинени от methicillin-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA), показаха резултатите от международното фаза 4 клинично проучване ZEPHyR**, представени на годишния конгрес на Infectious Diseases Society (www.idsociety.org), във Ванкувър, Канада (1). Нозокомиалната пневмония, причинена от MRSA, представлява около 12-16% от всички инвазивни MRSA инфекции. Рандомизираното, двойно-сляпо проучване сравнява профилите на ефективност и безопасност на linezolid и vancomycin при трудни за лечение нозокомиални пневмонии, причинени от MRSA. Участниците (339 болни) са разделени в две групи в зависимост от прилаганото лечение: linezolid 600 mg два пъти дневно или vancomycin 15 mg/kg два пъти дневно за период 7-14 дни. Дозата на vancomycin е била адаптирана от лекуващия лекар според стойностите на креатининовия клирънс. Честотата на клиничен успех от терапията е била сигнификантно по-висока в групата с linezolid - 57.6% (95/165) срещу 46.6% (81/174) в групата с vancomycin (p=0.042). (ИТ) * Linezolid е първият и единствен антибиотик от групата на оксазолидиновите съединения, одобрен за клинично приложение. Той потиска бактериалния синтез на протеини чрез механизъм, различен от този на другите антибактериални средства, което прави кръстосаната резистентност невъзможна. Той се прилага при следните случаи: - нозокомиална пневмония, причинена от MRSA или от Streptococcus pneumoniae (включително мултирезистентни щамове - MDRSP) - усложнени кожни и мекотъканни инфекции, включително инфекции на диабетно стъпало (без съпътстващ остеомиелит), причинени от Staphylococcus aureus (meticillin-чувствителен или meticillin-резистентен), Streptococcus pyogenes или Streptococcus agalactiae; linezolid не е изследван за лечение на декубитални язви - vancomycin-резистентни инфекции, причинени от Enterococcus faecium (включително случаи на съпътстваща бактериемия) - неусложнени кожни и мекотъканни инфекции, причинени от Staphylococcus aureus (meticillin-чувствителни щамове) или Streptococcus pyogenes - придобити в обществото пневмонии, причинени от Streptococcus pneumoniae (включително MDRSP и случаи на съпътстваща бактериемия) или Staphylococcus aureus (methicillin-чувствителни щамове) ** ZEPHyR - Linezolid in the treatment of subjects with nosocomial pneumonia proven to be due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus Използван източник: 1. New phase 4 study shows higher rates of clinical and microbiological success for Zyvox versus vancomycin in MRSA nosocomial pneumonia www.medicalnewstoday.com