Кислород и ретинопатия при недоносените новородени01/11/2010
По-ниските нива на кислородна сатурация (85-89%), в сравнение с по-високите (91-95%), не водят до сигнификантно намаление на тежката ретинопатия, но увеличават смъртността при недоносените новородени, показаха резултати от проучването SUPPORT, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Ретинопатията на недоносеното е основна причина за зрителните нарушения на децата, родени преди термин. Честотата й се повишава при неконтролираното използване на кислородна терапия. В проучване, включващо данни от 144 неонатални интензивни отделения, операциите поради аблация на ретината сред децата, родени с екстремно ниско тегло, нарастват значително при използване на по-висока прицелна сатурация на кислорода (О2sat). Процентът на операциите е 3.3% при използване на таргетна О2sat над 92% и 1.4%, когато тя е под 92%. В настоящото проучване са включени 1316 деца, родени преждевременно между 24 и 27 гестационна седмица, при които е изследван ефектът на сатурация на кислорода между 85-89% и 91-95% за поява на ретинопатия на новороденото. Първична крайна точка на изследването е композитен критерий, включващ тежка ретинопатия на новороденото (налагаща хирургична офталмологична интервенция или терапия с bevacizumab), смърт по време на болничния престой или и двете. Всички деца са рандомизирани на терапия с продължително позитивно налягане на кислорода или интубация и терапия със сърфактант. Нивата на тежка ретинопатия или летален изход не са се различавали съществено между групата с ниска и с висока кислородна сатурация (съответно 28.3 и 32.1%, относителен риск при по-ниска сатурация на кислорода 0.90, р=0.21). Смъртността преди дехоспитализация е била по-висока при групата на терапия с по-ниски дози на кислород (19.9 спрямо 16.2% за другата група, отново статистически незначима разлика), но процентът на ретинопатия се оказва по-висок – 17.9 срещу 8.6%. Независимо, че някои проучвания не установяват значима връзка между високите нива на парциалното налягане на кислорода и ретинопатията, данните от едноцентрови изследвания потвърдиха опасността от нарастване на честотата на ретинопатията при парциално налягане на кислорода над 80 mmHg. Пулсовата оксиметрия позволява продължително мониториране на кислородната сатурация и определяне на оптималните концентрации на подавания О2 – колкото те са по-ниски, толкова по-рядко възниква ретинопатия, но на цената на повишена смъртност. (ОИ) Използван източник: 1. SUPPORT Stud Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal Research Network. Target ranges of oxygen saturation in extremely preterm infants. NEJM 2010; 362: 1959-69. www.content.nejm.org