Каротидна ендартеректомия и хронична бъбречна недостатъчност01/11/2010
Пациентите с високостепенна симптоматична каротидна стеноза и с придружаваща хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) са с намален риск за исхемичен мозъчен инсулт след ендартеректомия, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American Society of Nephrology (1). Данните са от повторен анализ на изследването NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), включило 524 пациенти със симптомтична стеноза на a. carotis и трета степен на ХБН, както и 966 болни с оклузия на сънната артерия, но със запазена бъбречна функция - гломерулна филтрация (eGFR) =/>60 ml/min. При пациентите, подложени на каротидна ендартеректомия (СЕА), поради високостепенна каротидна стеноза (70-99%), рискът за ипсилатерален исхемичен мозъчен инцидент на втората година е 31.6% при пациенти с ХБН и 19% при тези със съхранена бъбречна функция. Интервенцията е довела до значимо намаление на този риск съответно с 82 и с 51%. За да се предотврати един ипсилатерален инсулт, е необходимо да се извърши СЕА при четирима болни със съпътстваща ХБН и при 10 пациенти с нормална бъбречна функция. Периоперативният риск и общата смъртност са сходни при двете групи. Недостатъците на проучването са липсата на стандартизация за измерване на нивата на серумния креатинин и изключването на болни със стойности на креатинина два пъти над горната граница на нормата. Настоящият анализ е показателен за ползaта от ендартеректомията при високостепенна каротидна стеноза, независимо от наличието или липсата на ХБН. Показание за провеждане на СЕА е наличието на високостепенна симптоматична каротидна стеноза (70-99%). Интервенцията трябва да се провежда само в центрове с периоперативна честота на усложнения (всички видове инсулт и смърт) до 6% (2). Само при селектирани болни (мъже с хемисферни симптоми) може да се обсъди ползата и риска от СЕА при каротидна оклузия 50-69%. При тези случаи интервенцията трябва да се провежда само в центрове с периоперативна честота на усложнения (всички видове инсулт и смърт) под 3%. Оперативната интервенция е противопоказана при асимптоматимна каротидна стеноза <50%. (ОИ) Използвани източници: 1. Mathew А., Eliasziw M., Devereaux P. et al. Carotid endarterectomy benefits patients with CKD and symptomatic high-grade stenosis. J Am Soc.Nephrol 2010;21:145-152 www.jasn.asnjournals.org 2. www.eso-stroke.org/pdf/ESO08_Guidelines_Bulgarian.pdf