Интервенции, които намаляват прогресията на диабетната ретинопатия01/11/2010
Стриктният гликемичен контрол и интензивното комбинирано лечение на дислипидемията, но не и интензивният контрол на хипертонията, намаляват прогресията на диабетната ретинопатия при пациенти с диабет тип 2, показаха резултатите от проучването ACCORD, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Представеното рандомизирано, контролирано изследване ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) оценява ефекта на различните видове терапия при диабет тип 2 - стриктен контрол на кръвната глюкоза, комбинирана терапия на дислипидемията и интензивен контрол на артериалната хипертония за намаляване на прогресията на диабетната ретинопатия, нуждата от лазерна терапия и витректомия. Участвали са 10 521 пациенти с диабет тип 2 с висок риск за сърдечносъдово заболяване заболяване. Те са рандомизирани на интензивен или на стандартен контрол на хипергликемията (таргетни нива на гликиран хемоглобин HbA1c <6% или между 7 и 7.9%), на хиперлипидемията (лечение с fenofibrate плюс simvastatin или плацебо плюс simvastatin) и на хипертонията (прицелни стойности систолното налягане съответно <120 или <140 mm Hg). В края на четиригодишния период на проследяване прогресиране на диабетната ретинопатия е установено при: - 7.3% от пациентите на интензивен гликемичен контрол и при 10.4% от тези на стандартен контрол (OR 0.67, p=0.003) - 6.5 и 10.2% (OR 0.6, p=0.006) в подгрупите на интензивен или на стандартен контрол на хиперлипидемията - 10.4 и 8.8% (OR 1.23, p=0.29) – съответно при интензивен или стандартен контрол на хипертонията Резултатите от проучването FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) показаха, че приемът на fenofibrate (200 mg/ден) води до забавяне на прогресията на диабетната ретинопатия (2). Изследването STENO-2 доказа, че мултифакторната интервенция намалява дългосрочно риска за диабетна ретинопатия с 51% и нуждата от лазерна фотокоагулация с 45%. (ОИ) Използвани източници: 1. The ACCORD Study Group and ACCORD Eye Study Group. Effects of medical therapies on retinopathy progression in type 2 diabetes. N Engl J Med 2010; 363: 233-44 www.content.nejm.org 2. Keech A., Mitchell P., Summanen P. et al. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomized control trial. Lancet 2007; 370: 1687-97 www.thelancet.com 3.Gаde Р., Lund-Andersen H., Parving H-H, Pedersen O. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008; 358:580-591