Ентерококи с нов ген за лекарствена резистентност01/11/2010
Нови мултирезистентни бактерии, принадлежащи към семейство Entero-bacteriaceae, носители на гена New Delhi-метало-бета-лактамаза (NDM-1) са открити в Южна Азия и във Великобритания, според обзор, публикуван през август в The Lancet Infectious Diseases (1). Генът NDM-1 се установява предимно сред резистентни щамове на Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, които демонстрират липса на чувствителност към повечето групи антибиотици, включително и към карабапенеми. Единствените две терапевтични възможности засега са tigecycline (глицилциклин)* или colistin (полимиксин)**. Според авторите, една от основните причини за разпространението на този нов вид мултирезистентни патогени е медицинският туризъм. Пациентите, които пътуват до екзотични места с цел да проведат процедури, предимно от областта на козметичната хирургия и зъбопротезната имплантология на многократно по-ниски цени, са главният източник за разпространение. Най-честите причини са нозокомиални (вътреболнични) инфекции са: незадоволителна хигиена на медицинския персонал, некачествено почистване на болничния терен и неефективно стерилизиране на медицинския инструментариум и апаратура. Входна врата на инфекцията може да бъде оперативната рана, интубационната тръба или поставените вътресъдови или уринарни катетри. Щамове на Enterobacteriaceae, носители на NDM-1, са регистрирани първоначално в Индия, Бангладеш и Пакистан, а впоследствие и във Великобритания, където са били открити при пациенти, пътували до посочените страни в Южна Азия през последната година, за да се подложат на козметична хирургия. Изследователският екип е събрал проби за микробиологично изследване от болни, хоспитализирани в Мадрас (Chennai), Индия, в Хараяна (Haryana) - щат в Северна Индия и във Великобритания. Те са доказали 44 NDM-1 изолата в Мадрас, 26 – в Хараяна, 73 - в други области на Индия, Бангладеш и Пакистан и 37 - във Великобритания. Експертите коментират, че спешно е необходимо разработването на нови групи антибиотици, които да са ефективни срещу непрекъснато нарастващите нови мултирезистентни бактериални щамове („super bugs”), особено vancomycin-резистентни ентерококи (VRE), methicillin-резистентни Staphylococcus aureus (MRSA), Acinetobacter baumanii и Klebsiella pneumoniae, продуциращи широкоспектърни бета-лактамази (ESBL). В същото време, повечето от фармацевтичните компании са „замразили” своите проекти в тази област, в резултат на което „арсеналът” от налични антибактериални средства е ограничен до препарати като бета-лактами, тетрациклини, аминогликозиди, макролиди, гликопептиди, флуорохинолони и карбапенеми (бета-лактами с много широк спектър на действие), към които вече е регистрирана значима резистентност. Откритието на антибиотиците е едно от най-големите постижения в съвременната медицина. В „златната ера” на антибиотиците, в периода 1940-1960, в клиничната практика са разработени и въведени почти всички антибактериални медикаменти, които се използват днес – бета-лактами, тетрациклини, chloramphenicol, аминогликозиди, макролиди, гликопептиди, линкозамиди, стрептограмини и флуорохинолони. След 1990 година насам е одобрен малък брой антибиотици***, като само два от тях – оксазолидиндионът linezolid и липопептидът daptomycin****, имат нов механизъм на действие. В различен етап на развитие са gatifloxacin (BMS), semifloxacin (GSK) и кетолиди (telithromycin, Sanofi-Aventis). В крайна фаза на клинични проучвания са липогликопептидите teicoplanin (Targocid, Sanofi-Aventis) и dalbavancin (Zeven, Pfizer). (КД) * tigecycline – Tigacil на Wyeth, регистриран от EMEA ** colistin (polymyxin E) – Colomycin на Forest Laboratories; статут на „лекарство сирак” в ЕС за лечение на белодробна инфекция, причинена от Pseudomonas aeruginosa, при пациенти с кистична фиброза (www.forestlabs.com/products/prescription/colomycin/colomycin_injection/spc) *** imipenem/cilastin (тинамицин/инхибитор на дехидрогеназата в бъбречните каналчета) – Primaxin на MSD cefepime (IV генерация цефалоспорин) – Maxipime на BMS quinupristin/dalfopristin (стрептограмини) - Synercid на Sanofi-Aventis aztreonam (монобактам) - Azactam на BMS meropenem (карбапенем) - Meronem на AstraZeneca gemifloxacin (флуорохинолон) - Factive на GeneSoft Pharmaceuticals **** оксазолидиндионът linezolid (Zyvoxid, Pfizer) и липопептидът daptomycin (Cubicin, Novartis) За допълнителна информация: Мултирезистентните бактерии в началото на 21 век – предизвикателство за клиничната практика. МD, Февруари 2010 http://mbd.protos.bg Използван източник: 1. Kumarasamy K., Toleman M., Walch T. et al. Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study. Lancet Infect Dis. August 11, 2010 www.thelancet.com