Darbepoetin – средство на избор за лечение на анемията при ХБН01/11/2010
Darbepoetin alfa (Aranesp на Amgen) e стимулиращо еритропоезата средство (erythropoiesis-stimulating agent - ESA), което e с предимство пред рекомбинантния човешки еритропоетин (r-EPO) за лечение на анемия при хронична бъбречна недостатъчност, тъй като има по-дълъг полуживот, позволяващ приложение през по-големи интервали от време - един път седмично или един път на две седмици (1, 2, 3). Препаратът е произведен от яйчникови клетки на китайски хамстер чрез рекомбинантна ДНК технология и е с подобна на ендогенния еритропоетин структура. За разлика от r-EPO, който има три N-свързани олигозахаридни вериги, darbepoetin съдържа пет такива вериги, които допринасят за удължаване на неговото действие. Механизъм на действие на darbepoetin Aranesp стимулира еритропоезата по същия механизъм, както ендогенния еритропоетин, който се произвежда от бъбрека и се освобождава в кръвотока в отговор на хипоксия, като взаимодейства с прогениторните клетки в костния мозък и увеличава продукцията на еритроцити. Водещата причина за анемията при ХБН е нарушената продукция на еритропоетин. Показания за приложение на darbepoetin: - Лечение на анемия, обусловена от хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), при възрастни и деца >11 години - Лечение на симптоматична анемия при възрастни пациенти с немиелоидни злокачествени новообразувания, които са подложени на химиотерапия Противопоказанията включват: свръхчувствителност към darbepoetin, r-ЕPO или към някое от помощните вещества; неконтролирана артериална хипертония. Терапията с Aranesp се разделя на две фази: коригираща и поддържаща. Първоначалната коригираща доза при възрастни е 0.45 mcg/kg интравенозно (IV) или подкожно (SC) всяка седмица. Могат да се променят дозата (увеличение до максимум 3 mcg/kg/седмица) или честотата на приложение (например, на всеки две седмици), за да се поддържат прицелните нива на хемоглобин (не повече от 120 g/l). Дозата не бива да се увеличава по-често от един път месечно. В случай на увеличаване на нивата на хемоглобина с повече от 25 g/l за четири седмици, дозата трябва да се намали с 25 до 50%. Ако нивата на хемоглобина надхвърлят 140 g/l, терапията се прекъсва, докато стойностите му спаднат под 130 g/l. В поддържащата фаза Aranesp се прилага като еднократна инжекция веднъж седмично или един път на две седмици. Ако с еднократна доза, прилагана на две седмици, се постигнат стабилни нива на хемоглобина, препаратът може да се прилага един път месечно. Клиничният опит показа, че при пациентите, лекувани с r-EPO два-три пъти седмично, Aranesp може да се прилага един път на седмица, а тези, при които r-EPO е прилаган един път седмично, Aranesp се инжектира веднъж на две седмици. Ефективността и безопасността на Aranesp са оценени в редица мултицентърни проучвания, включващи 1800 пациенти с ХБН, лекувани за период до 24 месеца, както и около 1200 пациенти, лекувани за четири месеца. В две от изпитванията е оценена ефективността на Aranesp за коригиране на анемията при възрастни пациенти с ХБН, а в три - способността му да поддържа хемоглобиновите нива при болни с ХБН, лекувани преди това с други рекомбинантни еритропоетини. Пациентите, прекъснали лечението поради нежелани реакции, са 2% от лекуваните, а при r-EPO – 4%. Най-често наблюдавани странични действия на darbepoetin са: главоболие, хипертония, тромбоза на съдовия достъп, болка в мястото на подкожно инжектиране. Важно е да се отбележи, че според данните за безопасност, нито един от случаите на тромбоза и хипертония не е възникнал при стойности на хемоглобина <120 g/l. Специални предупреждения: - Безопасността и ефикасността на Aranesp при болни с подлежащи хематологични заболявания (хемолитична анемия, сърповидноклетъчна анемия, таласемия, порфирия) не са установени - В покритието на иглата на предварително напълнената спринцовка се съдържа суха естествена гума (производно на латекса), която може да причини алергични реакции при чувствителни към латекс пациенти - При липса на отговор към лечението с Aranesp, трябва да се изключи наличието на дефицит на желязо, витамин В12 или фолиева киселина. Еритропоетичният отговор може да се компрометира при интеркурентни инфекции, възпалителни или злокачествени процеси, окултна кръвозагуба, хемолиза или фиброза на костния мозък. (ЗВ) Използвани източници: 1. www.aranesp.com 2. www.amgen.com/medpro/products_aranesp.html 3. www.medicine.bg/public/listovka/6981s.pdf