CRP – маркер за необходимостта от антибиотици01/11/2010
Изследването на С-реактивен протеин (CRP) може да бъде от полза при определяне на необходимостта от лечение с антибиотици при пациентите с инфекции на дихателните пътища, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Family Medicine (1). „Антибиотиците са ефективни при определена група пациенти с остри бактериални инфекции на долните дихателни пътища (ДДП) и риносинуит. Несигурността в диагнозата и очакванията на пациентите много често принуждават лекарите в амбулаторни условия да предписват антибиотици,” коментират авторите. Този терапевтичен подход води до недостатъчно добре обоснована употреба на антибактериални средства и съответно - до повишен риск за развитие на антибиотична резистентност. Целта на настоящето проучване е да установи дали изследването на CRP, който е показател за наличие на възпаление или инфекция в организма, при амбулаторен преглед, ще помогне на клинициста при вземането на решение за предписването на антибиотик (незабавно или отложено). В изследването са включени 107 болни с инфекции на ДДП и 151 с риносинуит, лекувани амбулаторно в 11 практики на общопрактикуващи лекари, за периода 2007-2008. При една част от тях е изследвано нивото на CRP, а останалите са контролната група. За количествена оценка на възпалителния маркер е използван тестът QuikRead CRP (Orion Diagnostica на Espoo), при който резултатите са готови в рамките на три минути. Лекарите са съветвани да не предписват антибиотици при стойности на CRP 952 nmol/l, а при стойности на CRP между 190 и 942 nmol/l - предписването на медикаментите да бъде отложено. Клиницистите са имали правото да се отклоняват от изискванията на проучването и да предписват антибиотици по своя преценка. Първична крайна цел е антибиотичната употреба след преглед от лекар, а вторични крайни цели – приложението на антибиотици по време на 28-дневното проследяване, удовлетвореност на пациентите и клинично възстановяване. Резултати: - При болните от групата с изследван CRP са прилагани по-малко антибиотици (43.4%) в сравнение с пациентите от контролната група (56.6%) или по-ниска честотата с 23% (относителен риск - RR 0.77) - Разликата между двете групи е сигнификантна и по време на периода на проследяване (52.7 срещу 65.1%, RR 0.81) - В групата с измерване на CRP се е наложило по-късно предписване на антибиотик (след първия преглед) само при 23% от болните в сравнение със 72% в контролната група (р<0.001) - Удовлетвореността на пациентите от лечението е по-голяма при случаите с проведен тест за оценка на CRP (р=0.03) - Клиничното възстановяване от болестта е сходно при двете групи Според авторите, изследването на CRP може да помогне за намаляване на неподходящата употреба на антибиотици, особено при вирусни инфекции на долните дихателни пътища, и за увеличаване на удовлетвореността на пациентите, без да се прави компромис с ефективността на лечението. (КП) Използван източник: 1. Cals J., Schot M., Hopstaken R. et al. Point-of-care C-reactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: A randomized controlled trial. Ann Fam Med. 2010;8:124-133 www.annfammed.org