Brimonidine за превенция на повишено вътреочно налягане след аргон лазерна трабекуло-пластика


md 01/11/2010

Селективният алфа-2-адренергичен рецепторен агонист brimonidine tartrate (Luxfen)* в концентрация 0.5%, приложен преди или след процедурата (по една капка), има добър профил на ефективност и безопасност за превенция на повишаването на вътреочното налягане (ВОН) след аргон лазерна трабекулопластика (АЛТ), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Ophthalmology (1). В многоцентровото, двойно-сляпо, рандомизирано проучване, 248 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.