Brimonidine за превенция на повишено вътреочно налягане след аргон лазерна трабекуло-пластика01/11/2010
Селективният алфа-2-адренергичен рецепторен агонист brimonidine tartrate (Luxfen)* в концентрация 0.5%, приложен преди или след процедурата (по една капка), има добър профил на ефективност и безопасност за превенция на повишаването на вътреочното налягане (ВОН) след аргон лазерна трабекулопластика (АЛТ), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Ophthalmology (1). В многоцентровото, двойно-сляпо, рандомизирано проучване, 248 пациенти с глаукома (248 очи), нуждаещи се от АЛТ поради неефективност на медикаментозната терапия, са били разпределени в четири групи в зависимост от режима на лечение: brimonidine преди и след процедурата (2 капки); brimonidinе преди процедурата (1 капка); brimonidinе след процедурата (1 капка); вехикулум прилаган преди и след процедурата. В анализа са включени данните на 239 участници (339 очи) с глаукома. През първите 3 часа след аргон лазерната трабекулопластика, само един (0.54%) от 183 лекувани с бримонидин пациенти, е имал повишено вътреочно налягане =/>10 mmHg. Увеличение от такава степен на ВОН е настъпило при 13 (23%) от 56 пациенти, които са получавали само вехикулум (р<0.001). И в трите групи пациенти, лекувани с бримонидин, е било установено значимо средно понижение на вътреочното налягане през първите три часа след трабекулопластиката в сравнение със средните изходни стойности (с -4 до -8 mmHg), докато в контролната група с вехикулим е наблюдавано повишение на средното ниво на ВОН (+4 mmHg) на първия час след процедурата. Една капка 0.5% бримонидин, приложена или преди, или след провеждането на АЛТ, е ефикасно и безопасно средство за превенция на постоперативното повишение на ВОН, е основният извод на авторите на проучването. Аргон лазерната трабекулопластика се използва широко за понижаване на ВОН при пациенти с глаукома, чието вътреочно налягане остава незадоволително високо въпреки приложението на медикаментозна терапия в максимално поносими дози. За такива пациенти АЛТ е полезно решение преди хирургичната намеса. Сериозно усложнение на АЛТ е, че веднага след процедурата се повишава вътреочното налягане. Това усложнение е било наблюдавано откакто процедурата става популярна в началото на 80-те години, като увеличение от 10 mmHg или повече се наблюдава при 12% от случаите, при които АЛТ е извършена над 180 градуса от ъгъла и при 14 до 50% от тези, при които тя е проведена над 360 градуса от ъгъла. Повишаването на ВОН вероятно се дължи на механичното блокиране на трабекуларната мрежа от клетъчни останки, разпръснат пигмент или възпалителни клетки, но точният механизъм на това усложнение е неустановен. Внезапното повишение на вътреочното налягане може да бъде достатъчно голямо, за да предизвика сериозни усложнения, включително трайна загуба на централното полезрение. За избягване на това усложнение на АЛТ, която иначе е безопасна процедура, е важно да се приложи лекарство, което е ефективно за намаляване на ВОН след АЛТ. Фактът, че само една капка бримонидин, аплицирана в окото преди или след АЛТ, е толкова ефикасна, колкото и лечението с две капки (една капка преди и една след АЛТ), дава на лекуващия офталмолог възможност за избор. * В България brimonidine e регистриран с търговската марка Luxfen (2 mg/ml solution 5 ml) на фирма Jelfa Luxfen понижава ефективно вътреочното налягане и е полезен като монотерапия, съпътстващо лечение и заместителна терапия при окрито-ъгълна глаукома и очна хипертензия. Luxfen, от една страна, понижава вътреочното налягане поради двойния си механизъм на действие, а от друга - има и невропротективен ефект. Това го прави уникален в лечението на глаукомата. Допълнително предимство на този медикамент, е че не е противопоказан при пациенти със сърдечносъдови проблеми. За допълнителна информация: Казакова Д. Бримонидин като невропротектор в лечението на глаукома и очна хипертензия, МД, бр. 1, февруари 2010 http://mbd.protos.bg Ибишев О. Brimonidine и невропротекция при глаукома и очна хипертензия, МД, бр. 2, март 2010 Използван източник: 1. David R, Spaeth G., Clavenger C. et al. Brimonidine in the prevention of intraocular pressure elevation following argon laser trabeculopasty. Arch Ophthalmol 1993; 111:1387-90 http://archopht.ama-assn.org