Белодробен емфизем и нарушено пълнене на лявата камера01/11/2010
По-тежката степен на белодробен емфизем, оценена чрез компютърна томография (CT), както и по-изразената обструкция на дихателните пътища, се свързват с нарушено пълнене на лявата камера (ЛК) и намаление на нейния ударен обем, но без промени във фракцията й на изтласкване (ЛКФИ), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Връзката между степента на емфизема (оценена с CT) и обструкцията на въздушния поток (оценена със спирометрия) и нарушенията в сърдечната структура и функция, обективизирани чрез магнитно резонансно изoбразяване, е изследвана при 2816 болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), на средна възраст 61 години, 49% мъже. От тях 13% са били настоящи пушачи, 38% - бивши, а 49% никога не са пушили. Резултатите показват, че нарастването на белодробния емфизем с 10% (установено с СТ) води до намаление с 4.1 ml на теледиастолния обем (ТДО) на лявата камера, понижение с 2.7 ml на ударния обем (УО) и на сърдечния дебит - с 0.19 l/min. Не е установена връзка между тежестта на емфизема и ЛКФИ. Сходно е влиянието и на бронхиалната обструкция – намалението на съотношението между форсирания експираторен обем за 1 секунда и форсирания витален капацитет (FEV1:FVC, индекс на Тифно, Tiffeneau) с 10% е асоциирано с редукция на ТДО на ЛК с 1.7 ml, на УО на ЛК – с 1.5 ml и на сърдечния дебит - с 0.10 l/min. Няма статистически значима връзка между FEV1:FVC (ФЕО1:ФВК) и ЛКФИ. (ОИ) Използван източник: 1. Barr R., Bluemke D., Ahmed F. et al. Percent emphysema, airflow obstruction and impaired left ventricular filling. NEJM 2010; 362: 217-27 www.content.nejm.org