Valsartan намалява сърдечносъдовия риск при хипертония01/09/2010

Добавянето на valsartan* към терапията на пациенти с артериална хипертония намалява в по-голяма степен риска за сърдечносъдови събития (първична и вторична превенция) отколкото конвенционалната терапия без ARB, показаха резултати от две проучвания, представени по време на годишния конгрес на European Society of Cardiology – ESC 2010 (www.escardio.org), проведен през август-септември в Stockholm (1, 2).

Началният анализ на данните от KYOTO HEART сочи, че valsartan намалява риска за сърдечносъдови събития с 56% (за първична превенция) и с 37% (за вторична превенция), в сравнение с алтернативна терапия, в която не е включен ангиотензин-рецепторен блокер (ARB).

Тъй като не е отчетена значима разлика в стойностите на артериалното налягане се предполага, че ползотворният ефект не се дължи на антихипертензивните свойства на медикамента.

По отношение на първичната превенция, valsartan e бил най-ефективен за намаление на риска за мозъчен инфаркт, а на вторичната – за намаление на риска за стабилна стенокардия.

KYOTO HEART включва 3031 болни с неконтролирана АХ, на терапия с един или два антихипертензивни медикамента, които имат повече от един рисков фактор за сърдечносъдово заболяване. Те са били разделени в две групи: допълваща терапия с valsartan (дозата е титрирана до максимум 160 mg дневно) или група без ARB/ACE инхибитор; средната доза valsartan е била 88 mg.

Основното проучване е прекратено предсрочно, тъй като междинният анализ е показал сигнификантно намаление на първичната крайна точка (композитен показател за инсулт; остър МИ или стенокардия; PCI или CABG; хоспитализация по повод сърдечна недостатъчност, периферна съдова болест или аортна дисекация; необходимост от хемодиализа или удвояване на стойностите на креатинина).

В новия подгрупов анализ е доказано, че терапията с valsartan е била от сигнификантна полза както по отношение на първичната превенция (намаление на честотата на инсулт с 56%), така и за вторична превенция (намаление на честотата на стенокардия с 37%). Данните сочат, че комбинацията от блокер на калциевите канали/valsartan е свързана с по-нисък риск с 50% за неблагоприятни събития, отколкото алтернативна терапия, която не е базирана на ARB/блокер на калциевите канали (5% срещу 9.8%).

JIKEI HEART e второ проучване, което показва, че добавянето на valsartan към терапията на пациенти с коронарна болест и контролирана хипертония на оптимална терапия, осигурява допълнители предимства.

В анализа са включени 3081 болни с хипертония, коронарна болест и/или сърдечна недостатъчност на конвенционална терапия или конвенционална терапия плюс valsartan.

Цел на антихипертензивното лечение е било да се постигнат прицелни стойности на АН <130/80 mmHg, като се е предполагало, че добавянето на ARB ще доведе до допълнително подобрение на крайния изход.

Резултатите показват сигнификантно (с 51%) намаление на риска за сърдечносъдови събития при болните с коронарна болест, получавали лечение с valsartan. (ИТ)

* valsartan (Valtensin на Actavis) e регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Matsubara H. et Laurent S. KYOTO HEART: Effect of valsartan on cardiovascular outcomes in patients with high-risk hypertension: updated analyses of the KYOTO HEART Study http://www.escardio.org

2. Shimizu M. et Maggioni A. JIKEI HEART: Effect of valsartan in Japanese subjects with coronary heart disease: Sub-analysis of results of JIKEI HEART Study