След исхемичен инсулт да се прилагат статини01/09/2010

Един от всеки пет пациенти с исхемичен инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА) не получава терапия със статини, въпреки настоящите препоръки за вторична превенция на мозъчносъдовата болест, показаха резултатите от проучването GWTG-Stroke (Get With the Guidelines–Stroke), публикувани в списание Stroke (1).

Тези данни доказват, че независимо от потвърдената в клинични изследвания ефективност на статините за вторична профилактика на инсулта не всички лекари ги прилагат в своята практика.

Средно един от 10 болни с остър инсулт преживява рецидив в рамките на една седмица след първия инцидент. Целта на болничния престой е да осигури адекватна терапия и профилактика на рекурентните инсулти.

Авторите са направили анализ на информация от двегодишното проучване GWTG-Stroke (Get With the Guidelines–Stroke), за да установят дали болните с инсулт получават лечение със статини след изписването им според указанията, изработени въз основа на положителните резултати от изследването SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels).

Лечението с висока доза atorvastatin намалява риска за инсулт с 33% (aбсолютна редукция с 1% на година) и за сърдечносъдов инцидент с 42% (абсолютна редукция с 2.5% на година), според данните от SPARCL.

Стратификацията на пациентите в зависимост от нивата на LDL показва, че подгрупата със стойности на LDL <1.8 mmol/l има най-нисък риск за мозъчно- и сърдечносъдови събития.

Основният извод на SPARCL e, че пациентите с анамнеза за скорошен нехеморагичен инсулт или ТИА и каротидна стеноза трябва да бъдат лекувани агресивно със статини с цел да се постигане ниво на LDL <1.8 mmol/l.

В настоящото изследване са анализирани данните на 173 284 пациенти, хоспитализирани по повод на инсулт. По време на двегодишния период на изследването (януари 2005-декември 2007) процентът на болните, лекувани със статини, се е увеличил от 75.7 до 83.5%.

Нарастването е било по-значимо по времето на оповестяване на резултатите от проучването SPARCL, след което е наблюдавано връщане към първоначалните нива.

Интересен факт е, че академичните институции по-рядко са спазвали указанията за започване на профилактика със статини след изписването, за разлика от болниците без академичен статут.

Провеждането на лечение с липидопонижаващите медикаменти е по-рядко при жените, болните с ТИА, с анамнеза за исхемична болест на сърцето или с периферна съдова болест, в сравнение с мъжете, пациентите с исхемичен инсулт и тези без придружаващи сърдечносъдови заболявания.

„Средно 16.5% от болните с наскоро преживян исхемичен инсулт напускат болницата, без да са получили терапия със статини, което ги излага на риск за рецидив,” коментират изследователите. „Проучвания като Get With the Guidelines–Stroke дават възможност още веднъж да се напомни на клиницистите необходимостта от агресивното лечение със статини за вторична превенция на съдовите инциденти”. (КД)

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Статините намаляват риска за инсулт. MD 2009, бр. 6, септември

Използван източник:

1. Ovbiagele B., Schwamm L., Smith E. et al. Recent nationwide trends in discharge statin treatment of hospitalized patients with stroke. Stroke 2010; 41: 1508-1513 http://stroke.ahajournals.org