Rosuvastatin има благоприятен ефект при болни с бъбречна патология01/09/2010

При пациенти с умерена степен на бъбречно увреждане и високи стойности на високочувствителния С-реактивен протеин (high-sensitivity C-reactive protein – hs-CRP), rosuvastatin* намалява честотата на първичните сърдечносъдови инциденти и общата смъртност, пoказаха резултатите от проучване на д-р Paul Ridker и сътр., публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Данните са част от вторичен анализ на изследването JUPITER, което сравнява ефективността на rosuvastatin 20 mg с плацебо за първична профилактика на острите съдови инциденти при мъже над 50 години и жени над 60 години.

Оригиналното проучване обхваща18 000 участници. Във вторичния анализ са използвани резултатите на 3267 пациенти без установено сърдечносъдово заболяване, които са имали умерена степен на хронично бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация – GFT<60 ml/min/1.73 m2), стoйности на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-С) под 3.4 mmol/l и на hs-CRP над 2.0 mg/l, които са проследени за среден период от 1.9 години (максимален период на проследяване пет години).

Авторите са установили, че:

– Болните с умерена степен на хронично бъбречно увреждане, имат по-висок риск за възникването на първичен остър сърдечносъдов инцидент с 45% както и за смърт с 44% в сравнение с участниците с нормална бъбречна функция (=/>60 ml/min/1.73 m2)

– Терапията с rosuvastatin е довела до намалeние на честотата на острите сърдечносъдови инциденти с 45% (нефатален миокарден инфаркт, нефатален инсулт, хоспитализация по повод нестабилна ангина, реваскуларизация, смърт) – от 1.95 до 1.08 случая на 100 човеко-години (HR, hazard ratio 0.55, p=0.002); редукцията на честотата на нефаталния инсулт е с 48%, като не е регистрирано повишение на хеморагичния инсулт

– В допълнение, rosuvastatin e понижил общата смъртност от 1.53 на 0.85 на 100 човеко-години, съпоставен с плацебо (HR 0.56, p=0.005)

– В сравнение с контролите на плацебо, при пациентите в терапевтичната група е отчетено лекостепенно подобряване на бъбречната функция на 12-ия месец от проследяването

– Намалението на LDL-С и hs-CRP, постигнато с приема на rosuvastatin, е сходно при болните с нормална или с нарушена бъбречна функция

– Не е установена разлика в профила на безопасност на rosuvastatin в сравнение с плацебо (КД)

* rosuvastatin е регистриран в България с търговските имена Crestor на Astra Zeneca и Rosucard на Zentiva

Инхибиторите на hydroxy-methylglutarylcoenzyme A reductase (HMG-CoA редуктазата) не само, че потискат холестероловия синтез, блокирайки отговорния за това ензим в черния дроб, но понижават и нивата на hs-CRP (биомаркер за възпаление). С тези два механизма на действие се обясняват плейотропните свойства на статините като: намаление на възпалението, подобряване на ендотелната функция, антиоксидантен ефект и повишаване на стабилността на атеросклеротичните плаки, дори и при пациенти без изходна хиперхолестеролемия.

Данни от оригиналното проучване JUPITER показаха по-рано, че нива на LDL-С<1.8 mmol/l и на hs-CRP<2.0 mg/l, в резултат на приема на rosuvastatin, са свързани с най-нисък риск за остри съдови инциденти. Терапията със статина е довела до понижаване и на честотата на острия венозен тромбемболизъм (ВТЕ) и белодробната емболия (БЕ), без да увеличава риска за хеморагии.

Акроним на проучването:

JUPITER = Justification for the Use of statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Rosuvastatin намалява риска за венозен тромбемболизъм. МD март 2010

Rosuvastatin намалявачестотата на инсулт. МD февруари 2010

Статините – ефективни и при нисък холестерол. МD юни 2009

Rosuvastatin намалявазначимо риска на инсулт. МD май 2009

Използван източник:

1. Ridker P., MacFadyen J., Cressman M. et al. Efficacy of rosuvastatin among men and women with moderate chronic kidney disease and elevated high-sensitivity C-reactive protein: A Secondary analysis from the JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention–an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) Trial J Am Coll Cardiol 2010; 55: 1266-1273 http://content.onlinejacc.org/content/vol55/issue12/index.dtl