Продължителният всекидневен прием на фитоекстракт, съдържащ Ginkgo biloba, намалява риска за болест на Alzheimer с 50%01/09/2010

Продължителният (за период от поне четири години) всекидневен прием на фитоекстракта EGb 761®, съдържащ Ginkgo biloba, намалява риска за болест на Alzheimer с почти 50%, показаха резултатите от най-голямото и най-дълго европейско проучване GuidAge в тази област (1, 2).

Около 50-60% от случаите на деменция са свързани с болестта на Alzheimer. Честотата й нараства с възрастта, като в групата под 65 години, тя е само 1%, но се увеличава до 24-33% при популацията над 85 години. Очаква се болните да достигнат 81 милиона през 2040, главно поради застаряване на населението.

Нито едно медикаментозно средство, включително статини, естрогени, витамин Е, противовъзпалителни средства, назален инсулин или холинестеразни инхибитори, не е доказало до момента, че е ефективно за профилактика на болестта на Alzheimer.

Според проф. Michael Habs, изпълнителен директор на Dr Willmar Schwabe Pharmaceuticals, производител на EGb 761® (Теbokan®), данните от клиничното изследване GuidAge са забележителни, тъй като за първи път е доказан превантивен ефект на даден медикамент при болест на Alzheimer.

GuidAge е петгодишно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което включва 2854 пациенти на възраст над 70 години с начални когнитивни нарушения. Целта е да се установи ефикасността на специалния Гинкго екстракт EGb 761® за първична профилактика на болестта на Alzheimer.

Участниците получават EGb 761® в доза 240 mg дневно или плацебо за период от пет години. Първичен критерий за оценка е честотата на болните с диагностицирана болест на Alzheimer в края на клиничното проучване.

По време на проучването са регистрирани 134 случая на болестта на Alzheimer – 61 (4.3%) в терапевтичната група и 73 (5.2%) при контролите, разликата е съществена, но не и статистически значима разлика (р=0.31).

В същото време е установена статистически сигнификантна разлика между Tebokan® и плацебо-групата за тази част от участниците, които са приемали редовно медикамента за период от поне четири години – 15 от общо 947 пациенти, лекувани с EGb 761®, са прогресирали до болест на Alzheimer (1.6%) спрямо 29 от 966 контроли (3.0%) (-1.4%, р=0.03).

Анализът на резултатите показва още, че EGb 761® има по-изразен протективен ефект при мъжкия пол – 14 от 480 мъже в терапевтичната група са прогресирали до болест на Alzheimer (2.9%) спрямо 29 от 966 контроли (7.0%), като тази разлика (-1.4%) е статистически достоверна (р=0.007).

Предстоящите допълнителни анализи на данните от проучването GuidAge ще позволят да се идентифицират рисковите фактори за прогресията от леките когнитивните нарушения към изявена деменция.

Мета-анализ на наличните проучвания също потвърждава, че специалният Гинкго екстракт подобрява паметта и концентрацията при възрастни пациенти с начални когнитивни нарушения. Необходимо е да се подчертае, че при диагностицирана болест на Alzheimer с тежък когнитивен дефицит, медикаментът е неефективен.

Данните от екпериментални животински модели демонстрират, че EGb 761® повлиява няколко от процесите, отговорни за развитието на деменция – инхибира формирането на бета-амилоидни плаки, защитава нервните клетки от токсични субстанции и свободни радикали и така възпрепятства увреждането на невроните. Фитоекстрактът съдържа уникалните за Ginkgo biloba активни вещества гинкголиди и билобалид, които имат изявени антиоксидантни и невропротективни свойства.

Специалният Гинкго екстракт EGb 761® забавя апоптозата, оптимизира микроциркулацията в мозъка, предпазва митохондриите в нервните клетки и по този начин осигурява генерирането на енергия в невроните. Комбинацията от тези ефекти води до подобряване на паметта и концентрацията и запазване на умствената работоспособност до напреднала възраст.

Добавките с G. biloba са едни от най-продавените растителни продукти, използвани от възрастни хора за стимулиране на мозъчната дейност. Прилагат се при съдова, дегенеративна и смесена деменция, периферна съдова болест при пациенти с диабет (claudicatio intermittens) и еректилна дисфункция. (КД)

Използвани източници:

1. Major study shows that long-term intake of Ginko biloba special extract EGb 761 protects against Alzheimer`s disease 2010, June 22 http://www.schwabepharma.com/international/media-relations/press-releases

2. Encouraging results of GuidAge, large scale European trial conducted in the prevention of Alzheimer`s Dementia 2010, June 22 http://www.ipsen.com/en/journalist/press-releases