Нови стандарти за адювантна хормонална терапия при рак на гърдата01/09/2010

Нови стандарти за адювантна хормонална терапия на естроген-рецептор (ER) позитивен рак на гърдата публикува ASCO (American Society of Clinical Oncology) в списание Journal of Clinical Oncology (1).

Според новите указания, при постменопаузални жени със заболяването ароматазните инхибитори (АI) трябва да се включат по време на адювантната терапия (или преди, или след tamoxifen). Заключенията са сходни с тези от стандартите от 2004 година, но този път са базирани на доказателства (а не експертни становища).

В новите указания са включени данни от няколко големи изследвания, публикувани през последните години. Експертите посочват два еднакво ефективни подхода: приложение на AI преди tamoxifen или като секвенциална на него терапия. И в двата случая се подобрява както преживяемостта без заболяване, така и общата преживяемост.

Трите AI – anastrozole, exemestane и letrozole имат сходна клинична ефективност. Повечето изследвания нe показват значима разлика между AI и tamoxifen (нестероидно антиестрогенно средство) по отношение на преживяемостта, което е от значение при избора на терапия.

Не е установена разлика и в клиничния ефект на различните AI, както и няма данни те да имат по-добър профил на безопасност или поносимост от tamoxifen. Комплаянсът е голям проблем при хормоналната адювантна терапия за рак на гърдата, като резултатите от скорошно проучване показаха, че само около половината пациентки завършват курса на лечение.

Няма специфични маркери или клинични белези, които да насочват кой метод на лечение има предимства: AI, tamoxifen или секвенциална терапия с двата медикамента.

Тестване за CYP2D6 генотип не се препоръчва, макар че то се извършва в някои центрове. Необходимо е повишено внимание при използването на инхибитори на CYP2D6 (като paroxetine и fluoxetine) при пациентки на терапия с tamoxifen, поради риск за нежелани лекарствени взаимодействия.

Адювантната ендокринна терапия (tamoxifen и AI) се прилага при ER позитивен рак на гърдата за намаляване на риска за рецидив. AI са ефективни само при постменопаузални жени, поради което указанията препоръчват пациентки в периода на пре- или перименопаузата да се лекуват с tamoxifen за период от пет години. Tamoxifen продължава да е стандартна терапия при рак на гърдата при мъжете. (ИТ)

Новите указания:

– Ароматазните инхибитори могат да се прилагат като първоначална терапия или 2-3 години след проведено лечение с tamoxifen – и двата подхода са свързани със сходен краен изход

– терапията с AI не трябва да надхвърля пет години

– секвенциалната терапия може да се проведе като 2-3-годишен курс с tamoxifen, последван от AI, за общо пет години или първоначално AI, след което tamoxifen за същия период от време

– преминаването от един медикамент към друг трябва да става на втората или третата година

– възможна е и продължителна терапия с tamoxifen за период от пет години, последвана от AI; към момента не е ясна оптималната продължителност на хормоналната терапия при рак на гърдата

Използван източник:

1. American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline: update on adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor–positive breast cancer http://www.asco.org/ASCO/Downloads/Cancer%20Policy%20and%20Clinical%20Affairs/Clinical%20Affairs%20(derivative%20products)/AI/Unabridged%20AI%207.1.10.pdf