Монотерапия с АSA след 12-ия месец от имплантирането на стент01/09/2010

Приложението на двойна антитромботична терапия (ASA и clopidogrel) след първата година от имплантирането на медикамент-отделящи стентове (DES) не е по-ефективно от монотерапията с ASA (ацетилсалицилова киселина), показаха резултатите от мета-анализ на проучванията REAL-LATE и ZEST-LATE, публикуван в списание New England Journal of Medicine (1).

Ранното прекъсване на двойната антитромбоцитна терапия е рисков фактор за късна тромбоза на медикамент-отделящите (DES).

Настоящите указания препоръчват приемът на clopidogrel 75 mg/ден да продължи най-малко 12 месеца след имплантирането на DES, ако пациентът е с нисък риск за кървене. Терапията с ASA трябва да продължи доживотно.

Независимо от тези препоръки, оптималната продължителност на двойната терапия (clopidogrel и ASA), както и съотношението полза-риск остават неясни.

В настоящия анализ са включени данните от две рандомизирани клинични проучвания, сравняващи продължаването (за най-малко 12 месеца) или преждевременното прекъсване на терапията с clopidogrel при пациенти с имплантирани DES (общо 2071 участници).

Протоколите на тези две проучвания – ZEST-LATE и REAL-LATE, са сходни, като във второто изследване са участвали повече болни без стриктно дефиниране на клиничната картина или на коронарните лезии*.

Участниците са били рандомизирани да получават clopidogrel и ASA или само ASA след първата година от имплантирането на DES. Първичният показател за оценка на двата вида лечение е възникването на остър миокарден инфаркт (MI) или на смърт поради сърдечна причина. Средният период на проследяване е 19.2 месеца.

Кумулативният риск за възникване на MI или на смърт, дължаща се на сърдечна причина, е бил 1.8% след две години прилагане на двойната антиагрегантна терапия и 1.2% при монотерапия с ASA.

Не е установена значима разлика между двете групи по отношение на индивидуалния риск за миокарден инфаркт, инсулт, стент тромбоза и необходимост от повторна реваскуларизация, кървене и смърт.

Монотерапията с ASA не е по-малко ефективна за намаляване на честотата на нефатален миокарден инфаркт или на смъртността поради сърдечна причина, но тези резултати трябва да бъдат потвърдени от по-голямо рандомизирано проучване с по-дълъг период на проследяване на пациентите с имплантирани стентове. (ОИ)

* Критериите за включване в REAL-LATE са имплантиране на DES най-малко една година преди началото на проучването, без поява на остър миокарден инфаркт, хеморагичен инсулт (или друго масивно кървене) или нужда от повторна реваскуларизация за този период от време. Участниците са били на двойна антиагрегантна терапия в момента на рандомизирането.

Използван източник:

1. Park S., Park D., Kim Y. et al. Duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stents. NEJM 2010; 362: 1374-82. http://www.nejm.content.org