Епидемия от MRSA резистентни и към linezolid01/09/2010

Епидемия от инфекции, предизвикани от щамове Staphylococcus aureus, резистентни към methicillin (MRSA) и linezolid (LRSA) в отделенията за интензивно лечение, бе регистрирана в Испания, според данните на свързано с това проучване, публикувани в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Лечението на инфекциите с МRSA е свързано с ограничени терапевтични възможности и има висока цена. Въпреки че по-голямата част от MRSA са чувствителни към vancomycin и нововъведените linezolid и daptomycin, терапията им остава предизвикателство за клиницистите.

Linezolid* и гликопептидите (vancomycin** и telavancin*** – полусинтетичен дериват на vancomycin) са единствените ефективни антибиотици за лечение на вентилаторно-свързана пневмония (2).

Антибактериалният медикамент linezolid е синтетичен oxazolidinone, който потиска белтъчния синтез на възможно най-ранен етап чрез свързване с 50 S субединицата на рибозомите, като възпрепятства формирането на комплекса от рибозоми, тРНК и мРНК. Не е наблюдавана кръстосана резистентност с наличните антибиотици.

Спектърът на действие на linezolid включва MRSA, methicillin-резистентни S. epidermidis (MRSE), коагулаза-негативни стафилококи, vancomycin-резистентни S. aureus (VRSA), VISA (S. aureus с интермедиерна чувствителност към vancomycin), както и други Грам-положителни бактерии като penicillin-резистентни стрептококи, vancomycin-резистентни ентерококи, Listeria monocytogenes, Bacillus fragilis и Clostridium perfringens.

Резистентността към linezolid е рядка, но може да нарасне при продължително лечение. Резултат е от мутации в гените на 23 S рибозомата. Наскоро се появиха съобщения за преносима oxazolidinone резистентност, медиирана от гена cfr при стафилококови изолати в Дания и САЩ.

Генът cfr, детерминиращ резистентност към phenicol/lincosamide/oxazolidinone/ pleuromutilin/strepto-gramin A, произхожда от животински видове. Тъй като този вид устойчивост е плазмид-кодирана и преносима, разпространението й може да доведе до значителни проблеми в бъдеще, прогнозират специалистите.

Целта на настоящото проучване е била да установи честотата на инфекциите, предизвикани от LRSA, и мерките, които се прилагат за ограничаване на епидемията. Всички пациенти (основно с пневмония и сепсис), при които са доказани LRSA, са били изолирани.

Микробиологичните изследвания са показали, че всички LRSA изолати са имали cfr-медиирана резистентност, но са били чувствителни към trimethoprim-sulfamethoxazole, tigecycline и daptomycin. Само при един представител на медицинския персонал е било доказано носителство на LRSA.

Една от основните мерки срещу разпространението на вътреболничната LRSA епидемия е била ограничаване на използването на linezolid – дневният брой дози е намален от 202 през април 2008 до 25 през юли 2010. В периода юли 2008-април 2010 не са били регистрирани нови случаи на LRSA.

„Настоящата LRSA епидемия в интензивните отделения е резултат от нозокомиално разпространение и масовото приложение на linezolid,” твърдят авторите. „Ограниченото използване на антибиотика и прилагането на стриктни противоепидемични мерки доведоха до бързото преустановяване на вътреболничната епидемия”.

Изследователският екип предлага като възможна терапевтична алтернатива при мултирезистентни стафилококи комбинацията от rifampin и fusidic acid, но ефективността на този вид лечение трябва да бъде потвърдена в клинични условия.

В уводна статия на същия брой на JAMA, д-р Robert Gaynes от Emory University School of Medicine and Atlanta VA Medical Center в Georgia, САЩ, коментира, че появата и разпространението на linezolid-резистентни стафилококи за относително кратък период от време показва, че подобни епидемии могат да възникнат и в други болнични заведения, особено при необоснованото приложение на антибиотика (3). (КД)

* linezolid (Zyvoxid, Pfizer)

** vancomycin (Vancocin CP, Eli Lilly; Acviscin, Actavis; Edicin, Pfizer)

*** telavancin (Vibatin, Astellas)

За допълнителна информация:

Нови антибиотици за лечение на инфекции, причинени от MRSA. MD 2010, бр. 1, февруари http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Garcia M., De La Torre M., Morales G. et al. Clinical outbreak of linezolid-resistant Staphylococcus aureus in an intensive care unit. JAMA 2010; 303: 2260-2264 http://jama.ama-assn.org

2. Zhanel G, Calic, Divna C, Schweizer F. et al. New lipoglycopeptides: A comparative review of dalbavancin, оritavancin and telavancin. Drugs 2010, 70 (7): 859-886

3. Gaynes R. Preserving the effectiveness of antibiotics. JAMA 2010; 303: 2293-2294