Ефекти на аzithromycin при децата с муковисцидоза01/09/2010

Azithromycin, приложен три пъти седмично за шест месеца, при деца с муковисцидоза (cystic fibrosis – CF), които не са инфектирани с P.aeruginosa, не подобрява белодробната функция, но намалява изострянето на белодробното възпаление, честотата на употреба на нови антибиотици и подобрява наддаването на тегло, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1).

Не е установена статистически значима разлика в показателите за белодробна функция между групата с azithromycin и плацебо групата – разликата във форсирания експираторен обем за 1 секунда (FEV1) е 0.02 l (р=0.61).

Но при пациентите, получаващи макролидния антибиотик от групата на азалидите, са настъпили благоприятни ефекти:

– понижение с около 50% на възпалителните тласъци (честота 21% при лекуваните с azithromycin спрямо 39% при получаващите плацебо)

– намаление на кашлицата с 23%

– увеличение на теглото с 0.58 kg на шестия месец спрямо плацебо (р=0.01)

В групата с azithromycin е отчетена сигнификантна редукция на употребата на нови антибиотици – 27% (50% честота на употреба спрямо 77% за плацебо групата, р<0.001). Честотата на хоспитализация е сходна в двете групи – 9% за azithromycin и 10% за плацебо.

Проучването е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, с участието на 260 деца (средна възраст 10.7 години) от 40 центъра по муковисцидоза в САЩ и Канада. 131 са в групата с azithromycin, който е приложен в доза 250 mg (тегло 18-35.9 kg) или 500 mg (тегло >/=36 kg) три дни седмично за 168 дни. Останалите 129 деца са в плацебо групата.

При пациентите с CF е налице прогресивна деструкция на белодробния паренхим, развитие на бронхоектазна болест и преждевременна смърт вследствие на белодробните усложнения. При възрастни и деца с CF, които са инфектирани с P.aeruginosa, azithromycin подобрява белодробната функция, намалява възпалителните тласъци и допринася за увеличение на теглото. (ЗВ)

За допълнителна информация:

Нови клинични препоръки за поведение при белодробни екзацербации на муковисцидоза MD, декември 2009 http://mbd.protos.bg

Клинично поведение при белодробни тласъци на муковисцидозата MD, ноември 2008

Препоръки за лечение на белодробните усложнения при муковисцидоза MD, февруари 2008

Използван източник:

1. Saiman L., Anstead M., Mayer-Hamblett N. et al. Effect of azithromycin on pulmonary function in patients with cystic fibrosis uninfected with Pseudomonas aeruginosa: a randomized controlled trial. JAMA. 2010;303:1707-1715 http://jama.ama-assn.org