BNP при остър коронарен синдром01/09/2010

При пациентите с нововъзникнал остър коронарен синдром (ACS), повишените нива на В-тип натриуретичен пептид (BNP)* са предиктор за последващи сърдечносъдови събития на 10-ия месец, независимо от ехокардиографските нарушения (включително левокамерна хипертрофия – LVH), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Heart Journal (1).

Нивата на BNP са били измерени при хоспитализацията на 443 болни по повод на ACS, както и седем седмици по-късно с цел да се определят пациентите с висок риск за повторни коронарни инциденти. 27% от участниците (120 души) са били с миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI).

Показатели за оценка на предиктивната стойност на BNP са били: смъртност от всякаква причина, повторна хоспитализация поради ACS или застойна сърдечна недостатъчност на 10-ия месец. До края на 10-ия месец са отчетени 90 нови сърдечносъдови събития.

Болните с първоначално повишени стойности на BNP (>80 pg/ml) при приемането им по повод на ACS са имали много по-висок относителен риск на последващи сърдечносъдови събития след изключване на влиянието на възраст, пол, артериална хипертония, захарен диабет, тютюнопушене, бъбречна дисфункция, намалена левокамерна фракция на изтласкване или доказана левокамерна хипертрофия (RR 2.63)

Пациентите със задържащи се високи нива на BNP на седмата седмица след острия коронарен инцидент са имали четири пъти по-висок риск за сърдечносъдово събитие (RR 4.04) в сравнение с тези, при които първоначалните стойностите на BNP са били високи, но до 7-ата седмица са се понижили. (ЗВ)

* BNP е полипептид, който се секретира от кардиомиоцитите в отговор на преразтягането на миокарда. Той понижава системното съдово съпротивление и централното венозно налягане и увеличава натриурезата. Изследването на BNP служи за маркер при скрининга и диагнозата на застойната сърдечна недостатъчност, като по-високите нива са свързани с по-лоша прогноза. Нормалните стойности на BNP <50 pg/ml.

Използван източник:

1. Ang D., Cong C., Kao M. Serial bedside B-type natriuretic peptide strongly predicts prognosis in acute coronary syndrome independent of echocardiographic abnormalities. AHJ 2009; 1:133-140 http://www.journals.elsevierhealth.com