Високочувствителен тест за сърдечен тропонин Т при стабилна стенокардия01/08/2010

При пациенти със стабилна коронарна артериална болест увеличаването на нивото на сърдечния тропонин Т (сardiac troponin T – cTnT), измерено с високочувствителен тест, е значим прогностичен показател за двукратно повишена честота на сърдечносъдова смърт или сърдечна недостатъчност, но не и на миокарден инфаркт, показаха резултатите от проучването PEACE, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Тропонини T и I* са компоненти на контрактилния апарат на кардиомиоцитите и са предпочитан биомаркер за доказване на миокардна некроза при пациенти с подозиран остър коронарен синдром (ОКС). При тези болни е установена връзка между повишаването на плазмените нива на сърдечния тропонин и възникването на повторни коронарни инциденти.

При мъже без клинични данни за сърдечносъдово заболяване както и при болни с преживян наскоро остър коронарен синдром нива на сърдечен тропонин над 0.01 mcg/l са свързани с повишена смъртност.

Дори и много лекото увеличение на стойностите на тропонина (близко до праговата величина за неговата детекция) се асоциират с по-неблагоприятна прогноза при болните с ОКС.

В проучването PEACE (Prevention of Events with Angiotensin Converting Enzyme Inhibition) при 3679 болни със стабилна стенокардия и запазена левокамерна функция е използван разработеният наскоро високочувствителен метод за измерване на плазмените концентрации на cTnT в кръвни проби (10-кратно по-чувствителен от конвенционалния тест). След това е била проследена честота на сърдечносъдови събития за период от 5.2 години в зависимост от измерените стойности на cTnT.

Работната хипотеза на авторите е, че измерените стойности на cTnT с високочувствителен метод (за целта е използван автоанализатор cobas e 411 на Roche Diagnostics), ще посочи групата от пациенти, които имат стабилна стенокардия, но не и сърдечна недостатъчност или левокамерна дисфункция.

Резултати:

– концентрациите на cTnT са били на или над нивото за неговата детекция с новия метод (0.001 mcg/l) при 97.7% от пациентите и на или над 99-я персентил от нормалната стойност за здрави хора (0.0133 mcg/l) при 11.7%

– след изключване на влиянието на други независими прогностични показатели, е установено статистически значимо нарастване (линеарна зависимост) на кумулативната честота на сърдечносъдова смърт (HR 2.09, p<0.001) и на сърдечна недостатъчност (HR 2.20, p<0.001) при болните с по-високи стойности на cTnT

– не е установена връзка между нивата на cTnT и честотата на миокардния инфаркт (HR1.16, p=0.11) (ОИ)

* Сърдечно-специфичните тропонини (cTnT или cTnI) са предпочитаният биомаркер за доказване на миокардна некроза поради тяхната по-голяма чувствителност и специфичност в сравнение с измерването на креатинкиназата (CK) или на нейната МВ фракция (CK-MB).

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има 10 публикации по темата за сърдечния тропонин Т

Използван източник:

1. Omland T., De Lemos J., Sabatine M. et al. A sensitive cardiac troponin T assay in stable coronary artery disease. NEJM 2009; 361: 2538-2547 http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa0805299