Указания за приложение на сублингвална имунотерапия01/08/2010
С цел да се подобри профилът на безопасност и ефикасност на сублингвалната имунотерапия (SLIT)*, Световната организация по алергия** разработи препоръки за нейното прилагане, които бяха публикувани в World Allergy Organization Journal (1): - Трябва да е доказано наличието на медиирано от имуноглобулини E (IgE) заболяване, с положителен резултат от кожния тест и със серум-специфични IgE антитела към алерген, съответстващ на клиничните симптоми - Необходими са доказателства, че симптомите могат да бъдат обяснени със специфичната свръхчувствителност - поява при контакт с идентифицираните от алергологичното изследване алергени или при провокационна проба - Тежестта и продължителността на симптомите са индикатори за започване на SLIT, в комбинация с потвърждение от обективни показатели, като отсъствия от работа или от училище - При риноконюнктивит, пациентите трябва да имат достатъчно тежки и продължителни субективни симптоми. При астма, въпросникът за контрол на заболяването не трябва да показва неконтролирана астма. Белодробната функция трябва да се мониторира по време на лечението - Субкутанната инжекционна имунотерапия (SCIT) със стандартизирани или висококачествени ваксини трябва да се провежда от специалист, който може да овладее евентуална реакция на анафилаксия - Тъй като сублингвалната имунотерапия (SLIT) се прилага в домашни условия, пациентите трябва да бъдат информирани за възможните рискове и тренирани да се справят с евентуалните странични реакции - Специфичната имунотерапия е по-вероятно да е ефективна при пациентите със свръхчувствителност към един алерген, отколкото при свръхчувствителност към много алергени - SLIT не е от полза при случаите с неалергични тригери - От гледна точка на безопасността, пациентите с бронхиална астма трябва да бъдат безсимптомни по време на провеждането на SLIT. При болните с астма, които имат тежка обструкция на дихателните пътища, е по-вероятно да настъпят летални странични реакции - За максимално повишаване на ефикасността и безопасността на SLIT при болните с астма, форсираният експираторен обем за 1 секунда (FEV1) след инхалирането на бронходилататор трябва да достигне поне 70% от предсказаната стойност При подходящи пациенти (с медиирано от имуноглобулини E - IgE заболяване, с положителен резултат от кожния тест и със серум-специфични IgE антитела към алерген, съответстващ на клиничните симптоми), SLIT може да бъде първоначалното лечение. Не се изисква неуспех от фармакологичното лечение преди започването на имунотерапията. Специални показания за SLIT има при следните пациенти: - чиято алергия не се контролира с оптимална фармакологична терапия - тези, при които фармакологичната терапия предизвиква нежелани странични ефекти - отказващите парентерално приложение - случаи, които не желаят да приемат медикаменти постоянно или за дълъг период от време Въпреки че безопасността на SLIT е потвърдена в рандомизирани клинични проучвания, много пациенти съобщават за локални нежелани ефекти. Само в редки случаи има системни реакции. (ЗВ) * В България се предлага Staloral, сублингвален спрей на френската фирма Stallergenes www.ewopharma.bg/index.php?page=item&type=7 ** WAO - World Allergy Organization За допълнителна информация: Сублингвалната имунотерапия е ефективна при различни видове алергии. МД, май 2008 http://mbd.protos.bg Сублингвалната имунотерапия. МД, май 2008 Сублингвалната имунотерапия в детската възраст. МД, май 2008 Използван източник: Bousquet P., Cox L., Durham S. et al. Sub-lingual immunotherapy: World Allergy Organization Position Paper 2009. World Allergy Organization Journal 2009; 2:233-281 www.worldallergy.org/publications/slit-wao-pp_final.pdf