Туберкулозата повишава риска за инсулт01/08/2010
Пациентите с туберкулоза (ТБ) имат 52% вероятност да развият исхемичен инсулт в следващите три години от поставяне на диагнозата в сравнение с хората без ТБ, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Stroke (1). „Въпреки че връзката между туберкулозата и атеросклерозата е стара идея, инсултът рядко се асоциира с ТБ, освен в случаите на инфекция на централната нервна система. Към настоящия момент нито едно изследване не е било насочено към риска за инсулт след установяване на ТБ,” коментират авторите. В проучването е бил оценен тригодишният риск за инсулт при 2283 пациенти, които са били на туберкулостатично лечение (с изключение на случаите с ТБ на менингите и централната нервна система), и при 6849 произволно избрани контроли, в периода между 2000 и 2003 година. 392 (4.3%) от 9132 пациенти са имали исхемичен инсулт по време на проследяването. От тях, 136 (6.0%) са от туберкулозната кохорта и 256 (3.7%) от контролната. След коригиране на резултатите спрямо възраст, пол, хипертония, хиперлипидемия, проведени КАТ/МРИ, както и други фактори, данните сочат сигнификантна асоциация на ТБ с исхемичния инсулт (относителен риск 1.52, p<0.001), като честотата на хеморагичния инсулт в двете групи е била еднаква (0.61% и 0.54%). Пациентите с ТБ също са били много по-застрашени да развият коронарна болест по време на проследяването в сравнение с контролите: 6.3% срещу 5.0% (1.21, p=0.016). „Нашето проучване представя доказателства, че ТБ е потенциален рисков фактор за исхемичен инсулт, факт, който има големи последици за контрола на общественото здраве при болни с ТБ,” обобщават учените. (КП) Използван източник: 1. Sheu J., Chiou H., Kang J. et al. Tuberculosis and the risk of ischemic stroke. Stroke 2010;41:244-249 http://stroke.ahajournals.org