Стентиране или ендартеректомия при каротидна стеноза?01/08/2010

Сред пациентите със симптомна или асимптомна стеноза на каротидните артерии рискът за инсулт, миокарден инфаркт или смърт не се различава значимо след извършване на стентиране или ендартеректомия, показаха резултати от проучването CREST, публикувани през май в списание New England Journal of Medicine (1).

Перипроцедурно има по-висок риск за инсулт при каротидно стентиране и по-висок риск за миокарден инфаркт при ендартеректомия.

Атерокслерозата на каротидните артерии е една от основните причини за исхемичен инсулт.

Първичната крайна точка на изследването CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy vs Stenting Trial) е сравнение на резултатите при стентиране или ендартеректомия при пациенти със симптомна или асимптомна екстракраниална или каротидна стеноза.

Рандомизирани са 2502 души на двата вида лечение. Първичен критерий за оценка е комплексен показател за инсулт, миокарден инфаркт или обща смърт, възникнали по време на перипроцедурния период или ипсилатерален инсулт в рамките на четири години след процедурата.

След среден период на проследяване от 2.5 години не е установена разлика между групите със стентиране или ендартеректомия за лечение на асимптомна или симптомна стеноза на каротидните артерии – честотата на инсулт, миокарден инфаркт и обща смърт съответно 7.2% и 6.8% (p=0.51).

До края на проучването (четири години) инсулт или смърт са настъпили съответно при 6.4 и 4.7% от пациентите със стентиране или ендартректомия. При симптомните болни – честотата е 8 и 6.4%, а при асимптомните – 4.5 и 2.7%.

Между двете групи е наблюдавана различна честота на отделните перипроцедурни инциденти: смърт (0.7% при стентиране спрямо 0.3% при ендартректомия, р=0.18), инсулт (4.1% спрямо съответно 2.3%, р=0.01) и миокарден инфаркт (1.1% спрямо 2.3%, р=0.03). След този период ипсилатералните инсулти имат сходно ниска честота (2.0% и 2.4%, p=0.85). (ОИ)

Използван източник:

1. Brott T., Hobson R., Howard G. et al. for the CREST Investigators. Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. NEJM 2010, 363:11-23 http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0912321