Rosiglitazone не повишава риска за МИ и инсулт01/08/2010

Терапията с тиазолидиндиона rosiglitazone* не увеличава допълнително риска за миокарден инфаркт (МИ) или инсулт в сравнение с останалите антидиабетни средства, посочиха данните от нов анализ на проучването BARI 2D, представени през юни на тазгодишната научна среща на Американската диабетна асоциация (ADA) (1).

Въпреки че в проучването BARI 2D (Bypass Angioplasty Revascularization Investigation in Type 2 Diabetes) е участвала много високорискова популация болни – пациенти с диабет тип 2 и потвърдена коронарна артериална болест, лечението с rosiglitazone (PPAR-gamma агонист) не е довело до увеличаване на честотата на значимите сърдечносъдови инциденти (смърт, МИ или инсулт) в сравнение с приложението на антидиабетни средства от други класове.

По отношение на риска наличието на диабет тип 2 е еквивалент на коронарна сърдечна болест и на исхемичен инсулт, като терапията с тиазолидиндион намалява значимо в сравнение с плацебо риска за повторен инсулт при пациенти с предишен исхемичен инсулт/транзиторна исхемична атака (2).

Комбинацията на диабет тип 2 и установена коронарна болест води до многократно по-висок риск за сърдечносъдови инциденти (фатален и нефатален МИ).

При болните (2368 души със стабилна коронарна артериална болест) е била извършена коронарна ангиография със или без коронарна реваскуларизация – байпас ангиопластика (CABG) или перкутанна коронарна интервенция (PCI). Прилагана е била терапия с metformin или с тиазолидиндион (при 89% – rosiglitazone), или с екзогенен инсулин/инсулинов секретагог (сулфонилуреен препарат).

Целта на проучването е била директно да се сравнят дългосрочните крайни резултати от двете стратегии за инвазивна коронарна интервенция (CABG спрямо PCI) и от двете стратегии за глюкозо-понижаваща терапия при пациенти с диабет тип 2 (инсулинов сензитайзер спрямо инсулинов секретагог или екзогенен инсулин).

Участниците са били проследени за период от 4.5 години.

BARI 2D: Релативен риск (RR) за сърдечносъдови инциденти за период от 4.5 години при терапия с rosiglitazone спрямо други антидиабетни средства (не-тиазолидиндиони)

Лечението с rosiglitazone е свързано с намаление на риска за смърт, МИ и инсулт с 28% и на риска за инсулт с 64%, след изключване на влиянието на демографски и други променливи величини, основният извод на авторите на новия анализ.

Терапията с инсулиновия сенситайзер не води до увеличаване на риска за МИ, сърдечна недостатъчност или смърт в сравнение с приложението на инсулин или на инсулинов секретагог, е другото важно заключение.

Сходно на данни от други изпитвания, тиазолидиндионът повишава риска за костни фрактури (значимо само при жените), в сравнение с останалите глюкозо-понижаващи средства.

„Резултатите от новия анализ на BARI 2D показват, че терапията с rosiglitazone дори може да бъде от полза при пациенти с диабет тип 2 и потвърдена коронарна артериална болест, каквато е популацията, участвала в това проучването”, коментират изследователите.

За отбелязване е фактът, че в проучването BARI 2D са участвали болни, които имат по-висок риск за МИ или инсулт в сравнение с всички проведени до момента изследвания на тиазолидиндиони.

Освен това, рандомизираните на rosiglitazone пациенти са имали по-високо изходно ниво на хемоглобин A1c, по-дълга диабетна анамнеза и по-тежка степен на албуминурия. Подобни болни имат повишен риск за нежелани сърдечносъдови ефекти, ако приемем, че rosiglitazone може да причинява подобни ефекти въобще.

Приложението на инсулин**, metformin, нитрати и инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим не е оказвало значимо влияние върху сърдечносъдовите крайни резултати при лекуваните с rosiglitazone болни.

Представените данни от post hoc анализа на BARI 2D не подкрепят двете хипотези, че:

1. rosiglitazone може да увеличава риска за МИ или за смърт при пациентите с диабет тип 2 и коронарна сърдечна болест, в сравнение с другите класове антидиабетни средства

2. тиазолидиндионът rosiglitazone е по-малко безопасен от другия представител на класа – pioglitazone – липсват достатъчно убедителни данни, които да подкрепят избора на pioglitazone спрямо rosiglitazone (3)

Инсулиновите сенситайзери от класа на тиазолидиндионите коригират едно от двете основни нарушения при диабет тип 2 – понижават инсулиновата резистентност и намаляват висцералната адипозност.

Освен това, като PPAR-gamma агонисти, те имат и противовъзпалително действие – понижават нивата на про-инфламаторните цитокини (TNF-alpha, IL-6, C-реактивен протенин), които от своя страна са свързани с ускорена атеросклероза и прокоагулантно състояние. (ДЯ)

Изводи за клиничната практика:

– Новите данни от post-hoc анализа на BARI-2D не установяват неблагоприятна връзка между rosiglitazone и сърдечносъдовите инциденти при пациенти с диабет тип 2 и коронарна болест

– Лечението с rosiglitazone за период от 4.5 години при подобна група болни намалява значимо честотата на инсулт и на комбинирания показател смърт, МИ и инсулт в сравнение с лекуваните с не-тиазолидиндиони пациенти, като в същото време понижава незначимо честотата на МИ или смърт и не увеличава сигнификантно появата на сърдечна недостатъчност.

* rosiglitazone може да се прилага като монотерапия (Avandia) или в комбинация с metformin (Avandamet) като и двата медикамента са на GlaxoSmithKline (GSK) и са регистрирани в България

** в страните, членки на Европейския съюз, не е разрешено rosiglitazone да се прилага в комбинация с инсулин поради повишения риск за задръжката на течности (поява на отоци) и изявата на застойна сърдечна недостатъчност

Използвани източници:

1. BARI 2D analysis enters rosiglitazone debate, finds no MI hazard http://www.theheart.org/article/1093045.do http://www.incirculation.net/NewsItem/BARI2D-results-suggest-rosiglitazone-may-not-cause.aspx

2. Янкова Д. Исхемичният инсулт рисков еквивалент на диабет тип 2? Доктор D, 2010, бр. 2/лято: 14-24 http://mbd.protos.bg

3. Kaul S., Bolger A., Herrington D. et al. Thiazolidinedione drugs and cardiovascular risks. A science advisory from the American Heart Association and American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol 2010, 55:1885-1894 http://content.onlinejacc.org