PPI са по-ефективни от H2-блокерите за превенция на пептична язва при прием на ASA01/08/2010
В сравнение с високите дози famotidine, рantoprazole осигурява по-добра превенция на гастроинтестиналните язви и кървенето при пациенти на лечение с ацетилсалицилова киселина (ASA), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Gastroenterology (1). Терапията с ниска доза Аspirin (acidum acetylsalicilicum – ASA) се използва за първична и вторична профилактика на съдови събития, главно миокарден инфаркт и инсулт. Въпреки това, дори в доза от 75 mg/ден, тромбоцитният антиагрегант се свързва с повишен риск за гастроинтестинални (ГИ) усложнения, като този страничен ефект е по-често срещан при възрастните пациенти. Продължителният прием на ASA, дори като монотерапия в ниски дози, увеличава риска за ГИ усложнения с два до четири пъти спрямо общата популация. При пациентите с повишен риск за кървене от гастроинтестиналния тракт се препоръчва приемът на инхибитори на протонната помпа (PPI). При случаите с анамнеза за язвена болест трябва да се проведе изследване за инфекция с Helicobacter pylori (и при положителен резултат – лечение), преди да се започне антиагрегантната терапия. Заместването на ASA с clopidogrel не намалява риска за стомашно дразнене (2), като освен това clopidogrel не трябва да се прилага успоредно с PPI (omeprazole) поради намаляване на антитромбоцитния му ефект (активните метаболити на пролекарството clopidogrel се понижават с 45% в сравнение с пациентите, които не взимат PPI). Ролята на антагонистите на H2-рецепторите (ranitidine, famotidine) за предотвратяване на рецидивите на причинени от прием на ASA пептични язви не е достатъчно проучена. Целта на настоящото рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано проучване е да сравни ефекта на висока доза famotidine с този на pantoprazole за превенция на рецидивиращи пептични язви при пациенти, приемащи ниски дози ацетилсалицилова киселина. Участниците са 160 болни с причинени от ASA пептични язви/ерозии, със или без анамнеза за кървене. Те са рандомизирани да получават famotidine (по 40 mg сутрин и вечер) или pantoprazole (20 mg сутрин, а вечер – плацебо). Всички пациенти са продължили приема на ASA (80 mg дневно). Първичният показател за ефективност е възникването на рецидив на пептични или кървящи язви/ерозии в рамките на 48 седмици. Общо 130 болни (81.1%) са достигнали до края на проучването. Рецидив на язвата е настъпил при 20% (13 от 65 пациенти) в групата с famotidine, в сравнение с 0 от 65 при приемащите pantoprazole (р<0.0001). Гастроинтестиналното кървене също е значително по-често при лечение с famotidine (7.7%) спрямо 0% при получаващите pantoprazole. Резултатите показват, че инхибиторите на протонната помпа (PPI) са средство на избор за предотвратяване на гастроинтестиналните усложнения на антиагрегантната терапия с ASA и по ефективност превъзхождат значително антагонистите на H2-рецепторите. (ОИ) За допълнителна информация: Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) Кървене от горния отдел на стомашно-чревния тракт, индуцирано от НСПВС – реалности и предизвикателства. МD, декември 2009 Н2-блокер може да осигури защита на гастроинтестиналната лигавица при прилагането на ASA. МD, декември 2009 PPI са основни средства за превенция на гастроинтестиналните странични действия на Аспирин и НСПВС. МD, март 2009 Nexium намалява честотата на гастродуоденалните язви при пациенти на ниска доза Aspirin. МD, ноември 2006 Използвани източници: 1. Ng F., Wong S., Chu W. et al. Famotidine is inferior to pantoprazole in preventing recurrence of aspirin-related peptic ulcers or erosions. Gastroenterology 2010; 138 (1): 82-88 www.gastrojournal.org 2. Bhatt D., Scheiman J., Abraham N. et al. ACCF/ACG/AHA 2008 expert consensus document on reducing the gastrointestinal risks of antiplatelet therapy and NSAID use: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol. 2008; Circulation. 2008; http://theheart.org