Постоперативният риск за венозен тромбемболизъм зависи от времето след интервенцията и нейния тип01/08/2010

Рискът за венозен тромбемболизъм (VTE, ВТЕ) след различни видове оперативни интервенции е най-голям през първите шест седмици след операцията, като остава повишен и през следващите 12 месеца, показаха резултатите от проспективното кохортно проучване Million Women Study, публикувани в списание British Medical Journal (1).

В сравнение с риска при хората без предшестваща операция, вероятността за VTE през първите шест седмици след болнична хирургична интервенция е увеличена 70 пъти (RR 69.1), с пик през първите три седмици, като остава повишена 20 пъти (RR 19.6) през следващите 7-12 седмици след интервенцията.

Еднодневните операции са свързани с десетократно (RR 9.6) увеличение на риска за венозен тромбемболизъм в първите шест седмици след тяхното провеждане. Този резултат е особено важен за клиничната практика, тъй като обикновено при подобни интервенции не се провежда профилактика на VTE.

“Проблемът е, че при повечето пациенти профилактика се провежда само за време на болничния престой, което е около шест дни,” коментират д-р Sweetland и колеги от Университета в Oxford.

В световен мащаб профилактиката на VTE е субоптимална – прилага се само при 59% от оперираните пациенти.

Според съвременните препоръки, профилактиката на венозния тромбемболизъм е показана при лежащо болни, подложени на ортопедични, общохирургични и интервенции по повод на злокачествени заболявания и трябва да се провежда поне за седем до десет дни.

Освен това, нейното удължаване за период от четири до пет седмици има клинично предимство при високорисковите пациенти и процедури, но все още няма данни от проучвания за ползата от продължаване на лечението за повече от пет седмици (2).

Sweetland и сътр. са използвали данни от британския National Health Service за 947 454 жени на средна възраст за периода 1996-2001. Изключени от проучването са 207 302 пациентки, при които е извършена операция през предишната година или които имат анамнеза за злокачествено заболяване, или за хоспитализация по повод на VTE.

По време на проследяването (средно за 6.2 години), е имало 239 614 хоспитализации по повод на оперативни интервенции, като при 5419 пациентки е възникнал VTE в постоперативния период и при 270 от тях усложнението е довело до летален изход.

Степента на риска за VTE зависи от типа на хирургичната интервенция, като е най-висока при протезиране на тазобедрена и колянна става – 220 пъти! (RR 220.6) и операции поради злокачествени заболявания – над 90 пъти (RR 91.6) в рамките на първите шест постоперативни седмици. (ЗВ)

Извод за клиничната практика:

Жени на средна възраст, подложени на оперативна интервенция, имат повишен риск за венозен тромбемболизъм през първите 12 седмици (една от 140 пациентки), като опасността варира в зависимост от типа на хирургичната намеса – една от 45 жени при ставно протезиране, една от 85 при хирургично лечение на злокачествено заболяване и една от 815 при еднодневна операция в сравнение с една от 6200 хоспитализирани пациентки, при които не е проведено хирургично лечение.

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Венозен тромбемболизъм – рискови фактори и профилактика. MD, декември 2009

Xarelto с предимства пред enoxaparin при ставно протезиране. MD, февруари 2009

Хепарин-индуцирана тромбоцитопения:диагноза и лечение. МD, ноември 2008

Венозният тромбемболизъм повишава риска за артериални сърдечносъдови събития. МD, юни 2008

Pradaxa – нов перорален антикоагулант за превенция на венозен тромбемболизъм. МD, май 2008

Pradaxa. МД, март 2008

Нискомолекулните хепарини (low-molecular-weight heparins – LMWH). MD, декември 2007

Нови стандарти за антитромботична профилактика при онкологични заболявания. MD, декември 2007

Рискови фактори за ВТЕ при продължителни самолетни полети. MD, ноември 2007

Нови правила за диагноза и лечение на венозния тромбемболизъм. MD, март 2007

Enoxaparin е ефективен за превенция на венозен тромбемболизъм при остър исхемичен инсулт. MD, март 2007

Нови перорални антикоагуланти могат да заместят warfarin и хепарините. MD, март 2007

Нови стандарти за лечение на венозен тромбемболизъм. Кардио D, юни 2007

Нискомолекулни хепарини. Кардио D, юни 2007

Предимства на продължителната антитромботична профилактика с enoxaparin (Clexane). МD, декември 2006

Използвани източници:

1. Sweetland S., Green J., Liu B. et al. Duration and magnitude of the postoperative risk of venous thromboembolism in middle aged women: prospective cohort study. BMJ 2009; DOI:10.1136/bmj.b4583 http://www.bmj.com

2. Nainggolan L. Risk of venous thromboembolism greater, lasts longer, than thought. Heartwire, December 2009 http://www.theheart.org