Новини от ESHRE 201001/08/2010

Представяме ви в обобщен вид най-интересните доклади, изнесени по време на годишния конгрес на European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE, http://www.eshre.com), проведен в края на юни в Рим.

Европа е водеща в асистираните репродуктивни технологии

Европа е водеща в областта на асистирани репродуктивни технологии (ART) – с най-голям брой извършени цикли. Данните от доклад на European IVF Monitoring Group (EIM) показват, че през 2007 в 32 европейски страни са проведени 479 288 цикли (за сравнение – в САЩ те са били 142 435, а в Австралия и Нова Зелания – 56 817).

„Броят на извършените цикли на ART в развитите страни се увеличава с 5-10% годишно за последните пет години, като за Европа нарастването е с 4.5%”, заяви д-р Jacques de Mouzon, председател на EIM.

В 28-те европейски страни, които са подали данни, през 2007 са се родили повече от 90 000 бебета.

Отчетени са: 118 667 процедури за ин витро фертилизация (IVF), 246 687 цикъла на интрацитоплазмено инжектиране на семенна течност (ICSI), 74 855 трансфера на замразени ембриони (FER), 15 028 цикъла с донорски яйцеклетки (ED), 6822 преимплантационни генетични диагнози/скринингови цикли (PGD/PGS) и 660 цикъла на in vitro матурация (IVM).

Регистрирана е обратна тенденция от IVF към ICSI, като около 67.5% от циклите използват последната технология, въпреки сходната честота на забременяване при двата метода.

Честотата на многоплодна бременност не се е променила значимо – за близнаци тя е 20.5%, а за тризнаци – 0.8%. В повечето европейски страни честотата на тризнаци е <1%, с изключение на Италия (2.8%), Латвия (11.1%) и Сърбия (3.3%).

За последните 13 години честотата на многоплодна бременност при ART е намаляла от 30% на 21%, а честотата на раждане на тризнаци – от 3.7% на 0.8%.

Скандинавските страни продължават да са водещи в ART, като осигуряват 13 263 цикъла на 1 милион жени на възраст 15-45 години. Най-ниска е честотата в Германия (3931), Великобритания (3794) и Италия (3829). Същото се отнася и до процента на децата, родени чрез ART: Германия (1.5%), Великобритания (1.8%) и Италия (1.2%), докато в Дания около 4.9% от децата са родени чрез ART.

За последното десетилетие се наблюдава постепенно увеличение на честотата на успешни бременности – от 26% на 33% при IVF и ICSI, от 15% на 22% при FER и от 27% на 46% при донорски ооцити, въпреки тенденцията за намаление на броя на трансферираните ембриони.

За подобряване на безопасността на ART, EIM започва проучването MART (Morbidity in ART study), което ще се базира на голямо количество данни за деца, родени чрез ART в скандинавските страни. Изследването е финансирано от ESHRE и медицинския факултет на Университета в Копенхаген и ще включва информация от националните регистри за ART на Дания, Финландия, Норвегия и Швеция (около 75 000 случаи).

Чрез възможността данните от този регистър да се сравнят с информация от други медицински бази-данни, авторите се надяват да оценят дългосрочната заболеваемост на децата, родени чрез ART и да я сравнят с подходящи контролни групи. В бъдеще към този регистър се очаква да се присъединят и други европейски страни.

Генетична вариация е свързана с нисък отговор при овариална стимулация

Жени, които в резултат на генетична вариация имат анормален хормонален рецептор върху обграждащите ооцита гранулозни клетки, имат по-нисък отговор на овариална стимулация, показаха резултати от проучване на д-р Maria Lalioti, проведено в Yale University, САЩ. Нарушението в рецептора е свързано с намален отговор към фоликуло стимулиращия хормон (FSH), прилаган за овариална стимулация.

Патологичното отклонение се дължи на липса на протеин в някои от FSH рецепторите върху гранулозните клетки, които обграждат ооцита, и се среща само при жени на възраст <35 години с намален отговор към FSH и образуване на по-малко от четири ооцита по време на един стимулиран цикъл.

Според авторите, откритието обяснява случаите на недостатъчен отговор към FSH при някои млади жени, свързва наличието на генетични вариации със субфертилитета и ще има важно значение за определяне на поведението при тази група пациентки. Засега не е ясно какъв процент жени са носителки на тази генетична вариация.

FSH е единственият хормон, използван за овариална стимулация, но в бъдеще се очаква да се разработят медикаменти, които да “заобикалят” FSH рецептора.

Нов евтин и неинвазивен тест за хромозомни аномалии

Учени от Холандия представиха нов евтин и неинвазивен пренатален кръвен тест за хромозомни аномалии в плода. Към момента, най-сигурните диагностични методи са амниоцентезата и хориалната биопсия, които обаче са инвазивни и носят риск за аборт. Новият тест използва молекулярни генетични проби, които са в състояние да регистрират ДНК на плода в кръвна проба на бременната.

Изследователите успешно са идентифицирали ДНК от Y хромозома, което доказва, че плодът е от мъжки пол и го прави рисков за наследствени заболявания, свързани с Х хромозомата като мускулна дистрофия тип Duchenne и хемофилия. Авторите смятат, че с подобен метод могат да диагностицират тризомия 21 (синдром на Down), както и тризомия 13 и 18 (синдроми на Patau и Edward).

Тестът позволява установяването на фетална ДНК в кръвта на бременна жена от 6-8 гестационна седмица (г. с.). Той е евтин (около 30-150 евро) и бърз, като предоставя резултатите в рамките на 24-62 часа и може да се използва в клиничната практика.

Ендометриозата намалява значително трудоспособността

Първото голямо международно проучване за социалния ефект на ендометриозата установи, че заболяването е свързано със значително намаление на работоспособността на засегнатите. Изводите са от особено значение, като се има предвид, че по света около 176 милиона жени страдат от това нарушение.

Авторите са анализирали данните на 1459 жени на възраст 18-45 години, подложени на лапароскопски операции поради симптоми на ендометриоза. Изследваните са попълнили подробна анкета за вида, честотата и интензитета на оплакванията и влиянието им върху всекидневната активност.

Данните сочат намалена работоспособност, която се е изразявала в намалена продуктивност (а не в отсъствие от работното място) при жени с доказана ендометриоза, в сравнение с контролната група. Всекидневните активности като домакинска работа, учене, пазаруване и грижи за семейството също са били повлияни негативно от симптомите на заболяването.

За отбелязване е и продължителният период от момента на първоначалните оплаквания до поставянето на окончателната диагноза – средно шест консултации преди насочването към специалист и седем години до момента на точното диагностициране.

Ендометриозата влошава качеството на живот във всички области, което се задълбочава с напредване на заболяването, е заключението на авторите.

Жените с наднормено тегло са с два пъти по-висок риск за спонтанен аборт след ART

Наднорменото тегло е свързано с висок риск за спонтанен аборт след ART, според доклад на д-р Vivian Rittenberg от St. Thomas’Hospital в Лондон, представен на конгреса.

Високият индекс на телесна маса (BMI) е независим рисков фактор за по-висока честота на спонтанен аборт след проведени IVF или ICSI. Тази информация трябва да се включи в информираното съгласие на пациентките, преди да предприемат процедури по ART, е един от изводите на авторите.

Учените са анализирали данни от всички бременности след трансфер на единичен бластоцист (петдневен ембрион) (SBT) за период от четири години. Обхванати са 318 жени, разделени в две групи според BMI преди началото на терапията: BMI 18.5-24.9 kg/m2 (n=185) и BMI >25 kg/m2 (n=133), като 14% от втората група са били с BMI >30 kg/m2.

Резултатите показват, че преди 20 г. с. честотата на спонтанен аборт е била 26%, но рискът е бил е сигнификантно по-малък при жените с нормално телесно тегло (22%), в сравнение с тези с наднормено тегло и затлъстяване (33%).

След коригирането на резултатите според възрастта, продължителността на инфертилитета, анамнезата за предходен спонтанен аборт или пушаческия статус, е установено, че наднорменото тегло и затлъстяването удвояват вероятността за спонтанен абор след ART.

Наднорменото телесно тегло носи риск и за други усложнения на бременността като гестационна хипертония, пре-еклампсия, гестационен диабет, преждевременно раждане и постпартална хеморагия. Всичко това е свързано с удължен болничен престой и увеличени медицински разходи. Освен това, бебетата на майки с наднормено тегло по-често също са с високо тегло, което налага раждане по оперативен път.

Жените с наднормено тегло и затлъстяване трябва да се съветват да отслабват, което ще увеличи шансовете им за успешно износване на бременността и ще намали риска за усложнения, е заключението на авторите. (ИТ)