Нови проучвания потвърждават ефективността на Aclasta01/08/2010

Представяме ви няколко нови проучвания, които потвърждават ефективността и безопасността на Aclasta (zoledronic acid) при разнородни групи пациенти, представени по време на годишния конгрес Endocrine Society Annual Meeting (ENDO 09).

Aclasta увеличава костната минерална плътност (BMD) при мъже със скорошни бедрени фрактури

Aclasta (zoledronic acid) намалява честотата на нови клинични фрактури при мъже със скорошни фрактури на бедрената кост, като в същото време увеличава значимо костната минерална плътност (BMD) на фемура (1).

Изследването HORIZON-RFT (Health Outcomes and Reduced Incidence With Zoledronic Acid Once Yearly-Recurrent Fracture Trial) има за цел да оцени ефективността и безопасността на zoledronic acid 5 mg интравенозно веднъж годишно за период от три години. Изследването е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и включва 2127 мъже и жени на възраст >50 години. Всички пациенти са получили перорално калций 1000-1500 mg и витамин D 800-1200 IU/ден.

Настоящият доклад обхваща кохорта от 508 мъже, рандомизирани да получават zoledronic acid 5 mg (n=248) или плацебо (n=260) в рамките до 90 дни след оперативно лечение. Средната възраст е била 72.5 години (50-95 години), като почти половината са били на възраст >75 години и в двете групи – zoledronic acid 5 mg (n=122) и плацебо (n=126).

Нови клинични фрактури са възникнали при 36 (7.1%) от изследваните – 16 (в групата със zoledronic acid) и 20 (в контролната плацебо група). Двугодишната кумулативната честота на фрактурите е била сигнификантно по-ниска при терапия със zoledronic acid (7.45% срещу 8.7%).

В същата група е отчетена и значимо увеличение на BMD на бедрената кост (3.81%, р=0.002) и бедрената шийка (3.82%, р=0.002). Тоталната BMD на бедрената кост на 24 месец се е увеличила след проведената терапия с медикамента, но е намаляла в плацебо групата (3.59 срещу -0.22%). Увеличението на BMD е било свързано с по-продължителна терапия: 2.01% (на 12 месец) и 7.06% (на 36 месеца), в сравнение с плацебо.

Aclasta намалява бързо и за продължително време риска за фрактури

Приложението на zoledronic acid е свързано с ранно (до шестия месец след началото от терапията) намаление на честотата на фрактури при жени с остеопороза или скорошни бедрени фрактури, като ефектът се задържа за период от три години.

Данните са от обобщени резултати от международните рандомизирани, двойно слепи, плацебо контролирани проучванията HORIZON-PFT (Health Outcomes and Reduced Incidence With Once Yearly Zoledronic Acid-Pivotal Fracture Trial) и HORIZON-RFT (HORIZON-Recurrent Fracture Trial) (2).

HORIZON-PFT включва 7736 жени с постменопаузална остеопороза, от които 3875 са лекувани със zoledronic acid, a HORIZON-RFT обхваща 2127 мъже и жени със скорошни фрактури, като 817 жени (от 1619) са получили терапия с медикамента. Цел на анализа е било да се оцени намалението на клиничните вертебрални и невертебрални фрактури на 6, 12, 18, 24 и 36 месец.

Лечението със zoledronic acid 5 mg намалява риска за вертебрални фрактури с 53% още на шестия месец от терапията, като редукцията на 12-ия месец от лечението (-57% в сравнение с плацебо, р=0.003) се е запазила до 36 месец (-70% в сравнение с плацебо, р<0.001).

По отношение на невертебралните фрактури, терапията със zoledronic acid 5 mg е била свързана с 15% намаление на шестия месец, с 23% (на 18 месец, р=0.0049) и 26% (на 36 месец, р=0.0001).

Ефектите от терапията със zoledronic acid са настъпили рано (още на шестия месец), като значимо намаление на вертебралните фрактури е регистрирано през първата година и се е запазило за период от три години.

Aclasta – одобрен за терапия на индуцирана от кортикостероидите остеопороза при мъже и постменопаузални жени

Aclasta (zoledronic acid) 5 mg веднъж годишно бе одобрен в Европейския съюз за лечение на остеопороза при мъже и постменопаузални жени в резултат на продължителна терапия с кортикостероиди.

Положителното становище е базирано на резултати от клинични проучвания, които показват, че приложението на медикамента (под формата на 15 min интравенозна инфузия) е свързано с по-значимо увеличение на BMD в сравнение с еднократния перорален всекидневен прием на risendronate при тази група болни (3).

Кортикостероидите се прилагат при редица възпалителни заболявания (например астма и ревматоиден артрит), но водят до загуба на костна тъкан и увеличение на риска за фрактури с 50% при дългосрочна терапия. Около 0.7-1.3 милиона възрастни в Европа са на продължителна терапия с кортикостероиди, от които около половината са рискови за остеопороза.

След регистрацията през 2007, Aclasta е приложен при повече от 500 000 пациенти по света. Лечение на индуцирана от кортикостероидите остеопороза е петата индикация за използване на Aclasta.

Медикаментът е единственият одобрен за намаляване на риска за фрактури на всички ключови за остеопорозата локализации (бедро, гръбначен стълб и др.), както и за лечение на болестта на Paget. През май Aclasta бе одобрен в САЩ като единствената терапия за превенция на постменопаузална остеопороза, която се прилага веднъж на две години.

Одобрението е базирано на резултати от проучване върху 833 мъже и жени, на които е прилагана zoledronic acid за превенция и лечение на индуцирана от кортикостероидите остеопороза (288 и 545 пациенти съответно).

След период на проследяване от една година Aclasta е увеличил в по-значима степен BMD на ниво лумбални прешлени, бедрена шийка, трохантер и бедрена кост като цяло, в сравнение с еднократния дневен прием на risendronate.

Сигнификантно по-високата ефективност на zoledronic acid е била видима още на шестия месец от лечението както в терапевтичната група (4.03 срещу 2.7%, р=0.002), така и в превантивната група (2.34 срещу 0.36, р=0.0001). Подобни са били и резултатите на 12 месец – 4.1 срещу 2.7% (р=0.0001) и 2.6 срещу 0.6% (р<0.0001).

Поносимостта към Aclasta e била добра, като най-честите нежелани странични действия са били фебрилитет и мускулни болки (най-често през първите три дни след апликацията на медикамента). Честотата на тези усложнения е била по-ниска при прием на paracetamol или ibuprofen. Не са регистрирани случаи на остеонекроза на челюстта или забавено зарастване на фрактури, както и увеличен риск за предсърдно мъждене. (ИТ)

* Aclasta (zoledronic acid) на Novartis е регистриран в България (www.bda.bg)

Използвани източници:

1. Effect of once-yearly zoledronic acid in men after recent hip fracture: results from HORIZON Recurrent Fracture Trial. Abstract P2-242

2. Time to onset of anti-fracture efficacy and persistence of effect of zoledronic acid 5 mg in women with osteoporosis or recent hip fracture. Abstract P1-178

3. Reid D., Devogelaer J-P., Saag K. et al. Zoledronic acid and risedronate in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis (HORIZON): a multicenter, double-blind, double-dummy, randomized controlled trial. Lancet 2009; 373: 1253-1263 http://www.thelacet.com