Нов индекс за оценка на чернодробната фиброза01/08/2010

Индекс, наречен PAHA (Platelet, ASАT, Haptoglobin, Apo-A1), включващ нивата на четирите лабораторни показатели – тромбоцити, аспартатаминотрансфераза (ASAT), хаптоглобин и аполипопротеин-A1 (Apo-A1), е с висока чувствителност за неинвазивна оценка на степента на чернодробната фиброза при пациенти с хроничен хепатит B, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Gastroenterology and Hepatology (1).

Участвали са 125 пациенти с хроничен хепатит B, претърпели чернодробна биопсия. Степента на фиброзата е определена чрез системата METAVIR (F0 – няма фиброза, F1- портална фиброза, F2 – портална фиброза с малък брой септи, F3 – множество септи без цироза, F4 – цироза). Изследвани са и редица кръвни показатели. 27.2% от пациентите (34 души) са били с цироза (стадий F4).

Болните с чернодробна цироза, в сравнение с групата с хроничен хепатит, са били по-възрастни, като са имали и значимо по-високи стойности на серумен колаген-IV, хиалуронова киселина, алфа2-макроглобулин, матриксна металопротеиназа 2 (MMP-2) и повишена експресия на гена YKL-40.

Обратно, в групата с цироза били регистрирани по-ниски стойности на тромбоцити, левкоцити, ASАT, ALАT, хаптоглобин и Apo-A1 (за всички р<0.001):

– 66.7% са били с тромбоцити /=150 х 109/l

– 39.3% са имали ASАT/=90 IU/l

– 35.6% са били с ниво на хапто-глобин 60 IU/l

– 78.9% са имали нива на Apo-A10.95 g/l

Понижените стойности на тромбоцитите, ASAT, хаптоглобина и Apo-A1 са независими предиктори за наличието на чернодробна цироза, са показали данните от проведения мултивариационен анализ. Тези четири показатели са били обединени от авторите в индекса PAHA.

Чернодробната фиброза се приема за оздравителен процес в резултат на хронично увреждане на черния дроб от хроничен вирусен хепатит, алкохолен хепатит, неалкохолен стеатохепатит, хемохроматоза, автоимунен хепатит. С прогресията на фиброзата може да се развие и цироза.

Тъй като цирозата води до чернодробна дисфункция и животозастрашаващи усложнения, точната оценка на степента на фиброзата е от изключителна важност. Чернодробната биопсия е златният стандарт за оценка на чернодробната фиброза, но методът е инвазивен и има редки, но тежки усложнения. (ЗВ)

Използван източник:

1. Lee K., Seo Y., An H. Usefulness of non-invasive markers for predicting liver cirrhosis in patients with chronic hepatitis B. J Gastroenterol Hepatol. 2010;25(1):94-100 http://www.wiley.com