Нискокалорична диета при обструктивна сънна апнея01/08/2010
Приложението на нискокалорична диета подобрява прогнозата при обструктивна сънна апнея (ОСА) при мъже с обезитет, като ефектът е най-голям при тежки форми на заболяването, показаха резултати от проучване на Johansson и сътр., публикувани в списание British Medical Journal (1). Изследването е едноцентрово и рандомизирано с два паралелни клона, в което са включени 63 мъже (30 в терапевтичната и 33 в контролната група) с болестно затлъстяване (индекс на телесна маса, ИТМ 30-40 kg/m2 и възраст 30-65 години), с умерена (апнея/хипопнея индекс – AHI 15-30) до тежка (AHI >30) сънна апнея, лекувани с кислород с продължително позитивно налягане. В продължение на седем седмици, терапевтичната група е била на нискокалорична диета (549 kcal/ден) с цел загуба на телесно тегло, последвано от двуседмично възвръщане към нормален хранителен режим, достигайки в края на проучването до 1505 kcal/ден. Контролната група е на обичайното си хранене. Резултати: - на седмица 9, средното телесно тегло на участниците, спазващи диета, е било с 20 kg по-малко, отколкото това на контролната група, а средният AHI - 23 събития/час по-малко - в групата на диета пет от 30 (17%) участници са оздравяли (AHI /=15 - подгруповият анализ на участниците на диета показва, че изходният AHI значително модифицира ефективността на лечението – по-голямо подобрение се постига при пациентите с тежка ОСА при започване на изследването (AHI >30), в сравнение с тези с умерена ОСА (AHI 15-30), въпреки сходната загуба на тегло (–19.2 спрямо –18.2 kg, р=0.55) Предполагаемата честота на ОСА е около 24% при мъжете и 9% при жените на средна възраст. Рискови фактори за състоянието са затлъстяване, напреднала възраст, наследственост и мъжки пол. Липсата на лечение при обструктивната сънна апнея води до по-честа изява на кардиоваскуларни заболявания, внезапна смърт по време на сън и повишаване на общата смъртност. Съществуват малко на брой ефективни методи на лечение за това заболяване. Най-често използваната стратегия, която намалява заболеваемостта и смъртността и подобрява качеството на живот, е продължителна терапия с кислород с позитивно налягане за улесняване на дишането по време на сън. Въпреки че редукцията на тегло се препоръчва като терапевтична стратегия, съществуват малко на брой проучвания, доказващи категоричния ефект на този подход. Засега липсват рандомизирани контролирани проучвания и единствено изследването на Tuomilehto и сътр. проучва действието на нискокалоричната диета върху обструктивната сънна апнея (2). В него, обаче, не са включени пациенти с умерена по тежест или тежка сънна апнея, които за разлика от леките форми, са свързани със значително по-висока смъртност. Това налага провеждане на рандомизирани проучвания за оценка на ефекта на загубата на тегло върху прогнозата на обструктивната сънна апнея. (ОИ) Изпозлвани източници: 1. Johansson K., Neovius M., Lagerros Y. et al. Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomized controlled trial. British Medical Journal 2009; 339:b4609 www.bmj.com/cgi/content/full/339/dec03_1/b4609 2. Tuomilehto H., Seppa J., Partinen M., Peltonen M., Gylling H., Tuomilehto J. et al. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:3207 www.ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract