Неалкохолният стеатохепатит повишава риска за смърт01/08/2010

Пациентите с неалкохолна стеатоза (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) и особено с неалкохолен стеатохепатит (non-alcoholic steatohepatitis, NASH) имат много по-висок риск за смърт в сравнение с общата популация, но по-нисък риск отколкото пациентите с хроничен вирусен хепатит или с алкохолна чернодробна болест, показаха резултатите от 28-годишно проспективно обсервационно проучване, публикувани в списание Hepatology (1).

Сърдечносъдовите и нечернодробните злокачествени заболявания са първата и втората причина за смърт сред пациентите с NAFLD, а чернодробното заболяване е третата причина.

Целта на проучване, проведено Karolinska Institute в Швеция, е била да определи честотата на NAFLD и NASH при болни с персистиращо повишени серумни нива на аминотрансферази (AST, ALT) над 6 месеца, но без симптоми и прояви на чернодробно или на бъбречно заболяване.

Хистологичното потвърждаване на диагнозата е направено с чернодробна биопсия. След това е била проследена дългосрочната прогноза на тези болни в сравнение с общата популация или с пациенти с повишени аминотрансферази поради други чернодробни заболявания.

Включена е била група от 256 пациенти (61% мъже) на средна възраст 45+/-12 години.

При 143 пациенти е била установена чернодробна стеатоза, от които – 10% (25 души) са били с алкохолна стеатоза и 46% (118 души) – с NAFLD. От пациентите с NAFLD, 20% (51 души) са били с NASH и 26% (67) – с лека неалкохолна стеатоза, а 9% са били с чернодробна цироза.

По време на 28-годишното проследяване са регистрирани 113 случая на смърт (44%) сред общото население и 47 (40%) от 118-те участници с NAFLD, като двете водещи причини за летален изход са били сърдечносъдовите заболявания (37 случая) и чернодробните заболявания (16 случая) .

В сравнение с общото население (след адаптиране на данните за възраст, период на проследяване), болните с NAFLD са имали по-висока смъртност с 69% (стандартизирано съотношение за смъртност – SMR 1.69). Участниците с лека стеатоза са имали по-висока смъртност с 55% (SMR, 1.55, р=0.062), а тези с NASH – с 86% (SMR, 1.86, р=0.007).

„Проучването показа, че е необходим по-активен подход за диагностика на NASH при пациентите с повишени аминотрасферази, с по-често използване на чернодробната биопсия за установяване на заболяването и започване на лечение, тъй като тези мерки могат да удължат продължителността на живота при тази група болни”, коментират авторите. (КП)

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Витамин Е в терапията на неалкохолния стеатохепатит. MD, май 2010

Имат ли място тиазолидиндионите в лечението на неалкохолния стеатохепатит? ДокторD, март 2006

Използван източник:

1. Sоеderberg С., Stаl P, Askling J., et al. Decreased survival of subjects with elevated liver function tests during a 28-year follow-up. Hepatology 2010, 51 (2): 595-602 www3.interscience.wiley.com/journal/106570044/home