ММP12 мутации и риск за ХОББ01/08/2010

По-рядко срещаният алел в популацията (minor allele) на еднонуклеотидния полиморфизъм* на гена за матриксна металопротеиназа 12 (ММР12) се асоциира с по-добра белодробна функция при деца с бронхиална астма и при възрастни пушачи, като намалява и риска за хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Данните от изследването сочат, че minor allele (G) на функционалния вариант в промоторния регион на MMP12 (rs22706109 – 82A-G) e свързан с подобрение на форсирания експираторен обем за една секунда (FЕV1) при комбиниран анализ на деца с бронхиална астма и възрастни – бивши и настоящи пушачи.

Алелът води и до понижен риск за развитие на ХОББ в проучването NAS (Normative Aging Study) – ОR 0.65 (p=0.02) както при пушачи – ОR 0.63 (р=0.005), така и сред участниците с фамилна анамнеза за ХОББ с ранно начало (р=0.006).

При 8300 пациенти, разделени в седем групи, е изследвана връзката между еднонуклеотидния полиморфизъм (SNP) на ММР12 и белодробната функция (FЕV1).

ММР12 се произвежда от макрофагите, които са основен участник във възпалителните промени, индуцирани от цигарения дим в дисталните отдели на дихателните пътища.

При пушачите експресията на ММР12 в алвеоларните макрофаги е девет пъти по-голяма, отколкото при непушачите, като това повишено ниво на ензима може да доведе до разграждане на еластина. Въпреки тези данни, ролята на ММР12 в развитието на белодробния емфизем все още не е напълно изяснена.

Особеностите на организма и излагането на различни фактори на околната среда по време на детството определят в голяма степен белодробната функция на възрастния човек, включително и риска за хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). (ОИ)

* Еднонуклеотидният полиморфизъм (single-nucleotide polymorphism – SNP) е изменена ДНК последователност, когато един нуклеотид в генома се различава между двойките хромозоми при даден индивид. Minor allele на SNP е този, който се среща с по-малка честота в дадена популация.

Използван източник:

1. Hunninghake G., Cho M., Tesfaigzi Y. et al. MMP12, lung function and COPD in high-risk populations. NEJM 2009; 361: 2599-2608 http://www.content.nejm.org