Insulin detemir е с по-нисък риск за хипогликемия01/08/2010

Честотата на хипогликемия при пациенти с диабет тип 1 е по-ниска при терапия с insulin detemir* (www.insulindetemir.com), в сравнение с NPH insulin, показаха данни от мета-анализ представени през юни на тазгодишния конгрес на American Diabetes Association (ADA, http://www.ada.org) (1).

Обобщените резултати от шест клинични проучвания с 2530 болни сочат, че и двата инсулина намаляват нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c), но при insulin detemir е отчетен с 10% по-малък риск за хипогликемия. Освен това, в същата група са регистрирани сигнификантно по-малко хипогликемични епизоди през нощта (с 35%).

Терапията с инсулин detemir е довела до значимо по-ниски стойности на кръвната глюкоза на гладно (с 1.49 mmol/l), както и до намаление на телесното тегло с 0.61 kg.

В мета-анализа са включени проучвания с продължителност от 16 до 104 седмици. Средната възраст на пациентите с била 35-40 години, като в едно от изследванията са участвали деца на възраст 12 години.

Средният индекс на телесна маса (BMI) е бил 25 kg/m2, с изключение на проучването при деца (BMI 19 kg/m2). Болните са били диагностицирани с диабет тип 1 на възраст 13-17 години (пет години в педиатричното проучване). Изходните стойности на HbA1c са били 7.8-8.8%.

В сравнение с NPH инсулин (интермедиерен човешки инсулин), при диабет тип 1 инсулин detemir (бавнодействащ аналог на човешкия инсулин) е свързан с по-нисък риск за хипогликемии, особено през нощта, при сходен ефективен гликемичен контрол, е заключението на авторите.

Инсулин detemir има по-плавен (безпиков) и съответно по-предвидим профил на действие, в сравнение с NPH инсулина, което го прави по-подходящ за базална инсулинова терапия при пациентите с диабет.

Бавнодействащият инсулинов аналог води до по-малки вариации на кръвната глюкоза при всеки пациент през денонощието, както и през различните дни.

Поради това, неговото приложение намалява риска за хипогликемии (симптомни и безсимптомни) – нощни, общо и сериозни епизоди, налагащи чужда помощ. (ИТ)

* insulin detemir е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Levemir на Novo Nordisk

Използван източник:

1. Insulin detemir is associated with a lower risk of overall and nocturnal hypoglycemia compared with neutral protamine hagedorn insulin – a meta-analysis of randomized clinical trials in type 1 diabetes. Abstract 0687-P