Хипофракционирана лъчетерапия при карцином на гърдата01/08/2010

Хипофракционираната лъчетерапия на цялата гърда при жени с хирургично отстранен инвазивен карцином без мастектомия (добре очертани граници на тумора и неангажирани от метастази аксиларни лимфни възли) има сходна ефективност със стандартното облъчване, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Участничките са получавали или стандартната доза при съхраняваща млечната жлеза операция от 50.0 Gy, разделена на 25 фракции от 2.0 Gy, приложени за 35 дни (контролна група – 612 болни) или доза от 42.5 Gy, разделена на 16 фракции от 2.7 Gy, приложени за 22 дни (група на хипофракционирана лъчетерапия – 622 болни).

При жени след оперативно лечение на карцином на гърдата с добре очертани граници на тумора и липса на метастази, последващата лъчетерапия на гърдата намалява риска за локални рецидиви (и нуждата от мастектомия).

Въпреки тези данни, около 30% от жените не провеждат лъчетерапия, основно поради сложността и високата себестойност на процедурата.

Хипофракционираното лъчелечение е по-удобно за пациентките, които се облъчват с по-ниска обща доза рентгенови лъчи (намалени токсични действия на радиацията), по-евтино и води до ниска честота на рецидивите.

В настоящото проучване се сравняват дългосрочните ефекти на двете схеми на лъчелечение.

Десет години след лъчелечението честотата на локалните рецидиви е 6.7% в контролната група и 6.2% в групата за алтернативния режим на лъчетерапия (абсолютна разлика от 0.5%). При 71.3% от жените, подложени на стандартната лъчетерапия, в сравнение с 69.8% от тези на хипофракциониран радиационен режим след операцията са наблюдавани добри или отлични козметични крайни резултати.

При добре ограничени карциноми на гърдата, без засягане на лимфните възли в аксиларната област, хипофракционираната схема на лъчелечение в допълнение към операцията за отстраняване на тумора води до сходна преживяемост при болните в сравнение със стандартния режим. (ОИ)

Използван източник:

1. Whelan T., Pignol J., Levine M. et al. Long-term results of hypofractionated radiation therapy for breast cancer. NEJM 2010; 362:513-20 http://www.content.nejm.org