Ендоскопска резекция на колоректални неоплазми01/08/2010

Ендоскопската резекция, извършена от опитен специалист, е ефективен и безопасен метод зa отстраняване на големи колоректални бенигнени тумори (=/>20 mm), показаха резултатите от едноцентрово проспективно проучване, публикувани в списание Journal of Gastroenterology and Hepatology (1).

Провеждането на тази процедура при подходящи за целта пациенти води до ниска опасност за остатъчна туморна тъкан и постига отлични дългосрочни резултати. Когато аденоматозните тъканни лезии могат да се отстраният ендоскопски, този метод на лечение е за предпочитане пред хирургичната резекция, смятат авторите на изследването.

Колоноскопската резекция все по-често се използва като алтернатива на отворената хирургична интервенция за отстраняване на големи колоректални образувания.

Честотата на неуспешната ендоскопска резекция (резидуална туморна тъкан) варира от 0 до 60%, според данните на различни автори, а усложненията са между 1 и 9%. Не са провеждани рандомизирани проучвания, които директно да сравняват двата метода на лечение.

Целта на настоящото изследване е да проследи кратко- и дългосрочните резултати (усложнения до 30-ия ден и прогноза за период от осем години) при болни с ендоскопска резекция на големи колоректални неоплазми, класифицирани като педункулирани/полипоидни или сесилни/не-полипоидни аденоми.

В проучването са участвали 140 пациенти (средна възраст 64 години), с общо 154 тумори с размер над 20 mm (средно 26 mm, 24 =/>40 mm), проследени за период от осем години. Получените резултати са сравнени със смъртността при хирургичните методи според скора Colorectal-POSSUM (www.riskprediction.org.uk/index-cr.php).

CR-POSSUM определя прогнозата на пациентите според възраст, сърдечен статус, систолно артериално налягане, пулс, стойности на хемоглобин и урея, размер на оперативна резекция, перитонеална контаминация и хистология на тумора.

Пълно ендоскопско отстраняване на тумора е било постигнато при 95% от участниците в настоящото проучване, като до 30-тия ден в тази група не е настъпил нито един случай на смърт. 14% от болните (20 души) са били насочени за хирургично лечение поради суспекция за малигнено заболяване.

При 7.8% (12 пациенти) са възникнали свързани с процедурата усложнения (късно кървене), а при двама – чревни перфорации. Ендоскопско проследяване е било възможно при 90% от болните, като при 4% от тях са възникнали рецидиви на аденомите, които са били отстранени напълно със същия метод. При болните, насочени към хирургично лечение, смъртността е била 10%. (ОИ)

Изводи за клиничната практика:

– Колоноскопската резекция е предпочитан метод на лечение при пациенти, които имат изолирани туомрни лезии, висока степен на опасност за летален изход при хирургична интервенция и лезии с благоприятна морфология

– Хирургичната резекция е метод на избор при пациенти с: малигнени неоплазми; множествени лезии; технически трудна за провеждане ендоскопия, която налага повторни процедури; генетична предиспозиция за рекурентно или за злокачествено заболяване (наследствен не-полипозен колоректален карцином) или с много големи лезии с малигнен потенциал

– Хирургичното лечение е значимо по-ефективен метод от ендоскопската резекция при тумори с размери над 40 mm.

Използван източник:

1. Salama M., Omonde D., Quach T. et al. Outocmes of endoscopic resection of large colorectal neoplasms an Australian experience. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2010; 25: 84-89 http://www.jghfoundation.org.au/about.html и http://www.medscape.com/viewarticle/716268_print