Ecallantide е ефективен при пристъпи на наследствен ангиоедем01/08/2010

Ecallantide (Kalbitor) облекчава пристъпите на наследствен ангиоедем (HAE) бързо и с продължителен ефект, показаха резултатите от две фаза 3 проучвания, представени на годишната среща на American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) (1).

Kalbitor е мощен, селективен и обратим плазмен каликреинов инхибитор. През декември 2009 препаратът беше одобрен от FDA за лечение на пристъпи на HAE при пациенти =/>16 години. Медикаментът е в процес на оценка от EMEA.

Скоростта на клиничния ефект зависи от локализацията на пристъпа на HAE. Предимствата на терапията с ecallantide, сравнен с плацебо, са най-изразени в рамките на четири часа при коремните пристъпи, които обичайно са най-болезнени, както и при ларингеалните прояви, които са животозастрашаващи.

Одобрението на Kalbitor е базирано на резултатите от плацебо-контролираните проучвания – EDEMA3 и EDEMA4. Оцененият първичен краен показател за ефективност е периодът от време до началото на цялостното подобрение. Времето до задържащо се подобрение (за поне 45 минути) и интервалът до почти пълно обратно развитие са вторични показатели за ефективност.

Включени са общо 143 пациенти на средна възраст 36.1 години (66% жени), които са постъпили в рамките на осем часа от началото на умерен до тежък пристъп на HAE. 64 са с абдоминален пристъп, 55 – с периферен и 24 – с ларингеален. Те са рандомизирани да получават ecallantide 30 mg подкожно (n=70) или плацебо (n=73).

Ефектите на еcallantide са оценени чрез Mean Symptom Complex Severity Score (MSCS)* и Treatment Outcome Score (TOS)**.

Резултати:

– Средният период до началото на подобрението е по-кратък при лекуваните с ecallantide в сравнение с плацебо групата (67 спрямо 105 min; р=0.085)

– В рамките на четири часа след приложението на ecallantide при по-голяма част от болните е настъпило подобрение в сравнение с участниците, получаващи плацебо (73 срещу 58%) и е постигнато трайно подобрение (69 срещу 41%)

– На 4-ия час при пациентите, лекувани с Kalbitor, са отчетени по-голямо намаление на изходните стойности на MSCS в сравнение с получаващите плацебо (-0.8 спрямо -0.4; p=0.010) и по-висока средна стойност на TOS (53 спрямо 8, p=0.003)

– Сходни са и резултатите на 24-ия час: за MSCS (-1.5 спрямо -1.1; p=0.04) и за TOS (89 спрямо 55, p=0.03), съответно при приложение на ecallantide или плацебо

От 255 пациенти с HAE, лекувани с интравенозен или подкожен Kalbitor в клинични проучвания, при 10 (3.9%) е настъпила анафилаксия. При подгрупата от 187 болни, при които препаратът е приложен подкожно, този процент е 2.7%.

Симптомите, асоциирани с анафилактични реакции, са:

– гръден дискомфорт

– зачервяване

– сърбеж

– ринорея, кихане, назална конгестия

– уртикария

– бронхоспазъм

– хипотензия

Най-често срещаните странични ефекти, наблюдавани при >3% от лекуваните с Kalbitor, са: главоболие, гадене, диария, фебрилитет, реакции на инжекционното място и назофарингит.

”Това са вълнуващи новини,” заяви проф. Oppenheimer от New Jersey Medical School. „Единственото, което се прави в повечето болници при пациентите с HAE, е наблюдение или интубация, както и хирургични интервенции поради опасенията за чревна обструкция. Възможността за повлияване на патогенезата на състоянието е голям напредък”.

Според д-р Marshall, зам.главен редактор на списание Annals of Allergy, Asthma and Immunology, ”резултатите от проведените проучвания показават, че ecallantide е средство на избор при остри пристъпи и има по-добър профил на безопасност от прясно замразената плазма”.

Единственият недостатък на ecallantide е, че е инхибитор – ефективен е при пристъпи, но не е подходящ за профилактика (2).

HAE сe обуславя от понижени нива или нарушена функция на C1-естеразен инхибитор, който играе важна роля в потискане на активността на плазмения каликреин – един от ключовите медиатори на възпалението.

Честотата на HAE е 1:10 000 до 1:50 000. За профилактика на пристъпите се използват прясно замразена плазма, рекомбинантен С1- инхибитор, атенюирани андрогени. (ЗВ)

* Ecallantide (DX-88, Kalbitor) на Dyax http://www.kalbitor.com

** MSCS скорът е точкова система за оценка на тежестта на симптомите, поотделно за всяка локализация. Резултатът варира от 0 до 3 (0=норма, 3=тежко проявени).

*** TOS е композитен показател за оценка на промените в симптоматиката в отговор на лечението. Използва се скала от 100 до -100 (100=сигнификантно подобрение, -100=сигнификантно влошаване), като се взима предвид и изходната тежест на симптомите.

За допълнителна информация:

C1-INH намалява честотата на пристъпите при пациенти с наследствен ангиоедем. МD, май 2008 http://mbd.protos.bg

Диагноза и лечение на наследствения ангиоедем. МD, ноември 2009

Използвани източници:

1. Riedl M. Time to response with ecallantide for the treatment of acute attacks of hereditary angioedema: results from the EDEMA development program. American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) 2009 Annual Scientific Meeting: Abstract 57. Presented November 9, 2009 http://www.acaai.org

2. Brauser D. Ecallantide effective for acute episodes of hereditary angioedema. http://www.medscape.com