Dutasteride намалява риска за рак на простатата01/08/2010

Avodart (dutasteride) на GSK намалява риска за рак на простатата, показаха резултати от проучването REDUCE (Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events), публикувани в списание New England Journal of Medicine (1, 2).

Изследването е проведено при мъже с висок риск за заболяването на възраст 50-75 години, с повишени нива на простатно-специфичен антиген (PSA) или с предходна биопсия, суспектна за рак на простатата.

След четиригодишен период на проследяване, приложението на dutasteride е намалило значимо (с 22.8%) относителния риск за злокачествено заболяване на простатата в сравнение с плацебо.

Въз основа на новите данни, GSK подаде документи за одобрение на ново показание за приложение на медикамента – за намаляване на риска за рак на простатата.

Резултатите са сходни с тези за finasteride** в наскоро публикуваното проучване PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) (3). Според Patrick Walsh от John Hopkins Medical Institutions в САЩ, най-вероятно и двата медикамента временно редуцират обема на тумори, които са с нисък малигнен потенциал.

Dutasteride и finasteride намаляват нивата на PSA, което в някои случаи може да е лъжлив сигнал за ефективна превенция на рак на простатата.

Трябва да се има предвид, че има и съществени разлики в резултатите от двете изследвания с dutasteride и finasteride. Седемгодишните резултати от PCTC показват, че finasteride намалява честотата на ниско диференцираните карциноми, като в същото време увеличава честотата на високо диференцираните тумори.

По-късен анализ доказа, че намаляването на обема на простатата след терапия с медикамента е довело до по-лесна диагноза на високо диференцираните тумори. В изследването REDUCE не е наблюдаван подобен резултат.

Dutasteride трябва да се предписва при мъже с висок риск за рак на простатата (повишени нива на PSA или фамилна обремененост), тъй като ползите от намаляването на риска за заболяването и благоприятният ефект при доброкачествена простатна хиперплазия надхвърлят риска за неблагоприятни странични ефекти, е заключението на авторите.

American Society of Clinical Oncology (ASCO) и American Urological Association (AUA) препоръчват dutasteride при асимптоматични мъже за намаляване на риска за рак на простатата. (ИТ)

* dutasteride е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Avodart (на GSK)

** finasteride е регистриран от ИАЛ с търговските имена Proscar (MSD) и Prezepa (Teva)

За допълнителна информация:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg)

Finasteride намалява риска за рак на простатата. МD 2010, бр. 4/юни

Използвани източници:

1. Andriole G., Bostwick D., Brawley O. Effect of dutasteride on the risk of prostate cancer N Engl J Med 2010; 363; 1192-1202 http://www.nejm.org

2. Walsh P. Chemoprevention of prostate cancer N Engl J Med 1237-1238

3. Vickers A., Savage C., Lilja H. Finasteride to prevent prostate cancer: Should all men or only a high-risk subgroup be treated? J Clin Oncol http://jco.ascopubs.org/cgi/content/abstract/JCO.2009.23.5572v1