Болните с целиакия невинаги изработват имунитет след прилагане на ваксина срещу HBV01/08/2010

Пациентите с целиакия невинаги изработват имунитет след прилагане на ваксина срещу хепатит В вирус (HBV), което налага мониториране на протективните антитела при тази популация болни, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Vaccine (1).

Фактът, че имунизацията с противохепатитна ваксина не осигурява защита срещу HBV при болни с целиакия, не е нов, но липсват достатъчно изследвания в тази област.

Целта на авторите е била да сравни имунитета на 60 деца с глутенова ентеропатия на средна възраст девет години, имунизирани в кърмаческа възраст (три поредни дози с рекомбинантната противохепатитна ваксина) с този на 60 здрави контроли на същата възраст.

При всички участници е измерен титърът на анти-HBs антителата, като нива под 10 IU/l са приети за липса на имунитет, нива между 10 и 100 IU/l – за непълен имунен отговор, а тези над 100 IU/l – за наличен имунитет срещу HBV.

Според италианския екип, от 4 до 10% от индивидите в общата популация не изработват имунитет след имунизация с противохепатитна ваксина. В изследваната група, при 50% от пациентите с целиакия липсва имунитет срещу HBV след ваксинация, съпоставени с 11% от контролите (р<0.0001).

Сред болните с изработен имунитет, 15 са имали висок титър на протективните антитела спрямо 34 oт контролите (нива над 100 IU/l), 15 деца с целиакия са били с нисък титър на анти-HBs антителата (нива между 10 – 100 IU/l) спрямо 19 за контролите.

Всички пациенти с целиакия са спазвали стриктна безглутенова диета, което е потвърдено серологично. Установено е, че при болните, при които заболяването е диагностицирано преди 18-месечна възраст, процентът на децата с изработен имунитет срещу HBV e значимо по-висок от този на децата, при които заболяването е доказано в по-късна възраст.

Изследователите добавят, че обект на бъдещи проучвания остават механизмите, които са отговорни за наблюдаваните различия в имунния статус между пациентите с целиакия и здравите индивиди след прилагането на противохепатитна ваксина. (КД)

Използван източник:

1. Leonardi S., Spina M., Spicuzza L. et al. Hepatitis B vaccination failure in celiac disease: Is there a need to reassess current immunization strategies. Vaccine 2009; 27: 6030-6033 http://www.sciencedirect.com