Блокерите на калциевите канали намаляват ефекта на clopidogrel след коронарно стентиране01/08/2010
Терапията с блокери на калциевите канали (ССB) намалява медиираната от clopidogrel тромбоцитна инхибиция при пациентите със сърдечносъдови заболявания (CVD), подложени на ангиопластика и стентиране, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (1). Данните от наскоро проведено друго изследване сочат, че болните с висока остатъчна аденозиндифосфат (ADP)-индуцируема тромбоцитна реактивност*, на лечение с clopidogrel, имат по-висок риск за CVD инциденти след коронарно стентиране. Дихидропиридиновите ССB потискат ензима цитохром P450 3A4, който метаболизира clopidogrel до активната му форма. Пациентите на терапия с BСС имат значимо по-висока реактивност на тромбоцитите по време на приема на clopidogrel в сравнение с неполучаващите такива препарати - съответно 41.5% срещу 16.5%, определено чрез светлинна агрегометрия** (p=0.001). Мултивариационният регресионен анализ потвърждава, че лечението с ССB е независим предиктор за понижена тромбоцитна инхибиция при лечение с clopidogrel. В изследването са включени 162 пациенти, подложени на ендоваскуларна имплантация на стент и получавали двойна антитромбоцитна терапия. 53 от тях (32.7%) са били и на лечение с ССB. Необходими са големи проспективни клинични проучвания, които да изяснят ефекта на съпътстващата терапия със ССB върху дългосрочната прогноза след ангиопластика и стентиране при пациенти, лекувани с clopidogrel,” коментират авторите. (ЗВ) * Агрегометрията се базира на стимулиране на тромбоцитите и определяне на степента на тяхната агрегация чрез нивото на светлинна трансмисия. ** Индексът за реактивност на тромбоцитите (PRI - platelet reactivity index) е правопропорционален на степента на тромбоза и обратнопропорционален на терапевтичния ефект на clopidogrel. Стойност на PRI под 50% е показател за „добър отговор“ към clopidogrel, а над 50% - за „намален отговор“ или резистентност. За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има повече от 30 публикации по темата Използван източник: 1. Gremmel T., Steiner S., Seidinger D. et al. Calcium-channel blockers decrease clopidogrel-mediated platelet inhibition. Heart Published Online First: 16 August 2009 doi:10.1136/hrt.2009.171488 http://heart.bmj.com