Аllopurinol – антиангинозно средство?01/08/2010

Allopurinol*, прилаган във висока дневна доза, има добър профил на безопасност, ефективност и поносимост при пациентите със стабилна ангина, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Lancet (1). Освен това, аllopurinol има и ниска цена.

Инхибиторите на ксантиноксидазата могат да намалят кислородната консумация на миокарда, посочиха данни от експериментални проучвания. Ако тези медикаменти имат подобен антиисхемичен ефект и при хората, те биха могли да се използват за лечение на пациентите със стабилна angina pectoris.

Целта на настоящето двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване е да оцени дали allopurinol (600 mg/ден) подобрява физическия капацитет при болните с хронична стабилна ангина (удължава времето до поява на ST-депресия или на стенокардия при физическо натораване) в сравнение с плацебо.

Пациентите са получавали allopurinol или плацебо за период от 6 седмици, след което участниците в двете групи са си разменили местата за период от още 6 седмици.

Участвали са 65 болни (възраст 18-85 години) с хронична стабилна ангина (най-малко от два месеца), доказана с ангиография коронарна артериална болест и ЕКГ данни за исхемия при провеждане на тест с натоварване.

Първичният показател за ефективност е времето до поява на ST-депресия при провеждане на теста, а вторичните – обща продължителност на физическото натоварване и време до появата на гръдна болка.

Резултатите показват, че allopurinol удължава средното време за поява на ST-депресия до 298 секунди от изходна продължителност 232 сек, докато приемът на плацебо го удължава до 249 сек (p=0.0002), като абсолютната разлика между allopurinol и плацебо е 43 сек.

Allopurinol води до удължаване на средното време за физическо натоварване с 25% (до 393 сек спрямо изходните 301 сек), докато увеличението при плацебо е до 307 сек (p=0.003).

Разликата във времето до поява на гръдна болка между allopurinol и плацебо е 32 сек в полза на ксантиноксидазния инхибитор (p=0.001). (ОИ)

* Аllopurinol се използва повече от 40 години за лечение на подагра (регистриран е в България с търговското име Milurit на Egis. Неговият дългосрочен профил на безопасност е добре установен. Антиисхемичните свойства на медикамента са установени по-късно в експериментални проучвания. Механизмът на антиангинозното му действие е неизвестен до момента.

Използван източник:

1. Noman А., Ang D., Ogston S. et al. Effect of high-dose allopurinol on exercise in patients with chronic stable angina: a randomised, placebo controlled crossover trial. The Lancet 2010; 375: 2161-2167. http://www.thelancet.com