Високите дози losartan намаляват смъртността при сърдечна недостатъчност01/06/2010

Losartan* 150 mg дневно намалява смъртността и хоспитализацията по повод на сърдечна недостатъчност (СН) при пациенти със СН, намалена фракция на изтласкване на лява камера (LVEF) и липса на толеранс към ACE инхибитори, в сравнение с дневната доза от 50 mg, показаха резултати от проучването HEAAL, публикувани в списание Lancet (1).

„Ангиотензин-рецепторните блокери (ARB) са ефективни при терапията на СН. Това е първото изследване, което анализира ефектите на различните дози на ARB при болни със СН по отношение на крайния клиничен изход,” заяви д-р Marvin Konstam от Tuft University School of Medicine в Бостън, САЩ.

Проучването е двойно-сляпо, многоцентрово и включва 3846 пациенти със СН (NYHA II-IV) и LVEF <40%, които не толерират терапията с АСЕ инхибитори. Пациентите са били разделени в две групи: losartan 50 mg (ниска доза, n=1919) и losartan 150 mg (висока доза, n=1927).

В групата с висока доза, losartan e бил увеличен стъпаловидно от 50 на 150 mg за период от три седмици. Първична крайна точка е била смъртността или хоспитализацията по повод СН.

След период на наблюдение от пет години, резултатите показват, че в групата с висока доза losartan, смъртността и хоспитализацията по повод СН е била сигнификантно по-ниска (11.1 срещу 12.1 на пациент-година, р=0.027).

Това се е дължало основно на намалена честота на хоспитализация по повод СН (450 срещу 503 случаи, р=0.025), докато разликата в смъртността не е била сигнификантна (635 срещу 655 случаи).

Освен това, в групата с висока доза losartan е била намалена сърдечносъдовата смъртност и хоспитализацията по повод сърдечносъдови проблеми.

Блокирането на системата ренин-ангиотензин чрез постепенно увеличаване на дозата на медикамента е свързано с благоприятни ефекти по отношение на крайния изход при болни със СН.

Титрирането на дозировката на ARB в тези случаи намалява риска за увеличаване на честотата на неблагоприятни странични ефекти, е заключението на авторите. (ИТ)

* losartan е регистриран с търговските имена Lorista (на KRKA); Lozap (на Zentiva); Rasoltan (на Actavis)

Използван източник:

1. Konstam M., Neaton J., Dickstein K. et al. Effects of high-dose versus low-dose losartan on clinical outcomes in patients with heart failure (HEAAL study): a randomised, double-blind trial. The Lancet, Early Online Publication, 17 November 2009 doi:10.1016/S0140-6736(09)61913-9 http://www.thelancet.com