Венозен тромбемболизъм при амбулаторно болните с възпалително заболяване на червата01/06/2010

Амбулаторните пациенти с активно възпалително заболяване на червата (inflammatory bowel disease – IBD) имат 16 пъти по-висок риск за венозен тромбемболизъм (VТЕ) в сравнение с общата популация, показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в списание Lancet (1).

Активната форма на IBD е значим рисков фактор за VTE, който се подценява от клиницистите. Tези пациенти би трябвало да бъдат прицелна група за извънболнична антитромботична профилактика.

Целта на настоящето проучване е да оцени риска за VTE по време на различните активни фази на заболяването.

Изследователите са използвали базата данни на Великобритания (UK General Practice Research Database) за пациенти с IBD, диагностицирани в периода 1987-2001. В проучването са включени 13 756 пациенти с IBD (120 дни след терапия с кортикостероиди) и 71 672 здрави контроли.

Резултати:

– Венозен тромбемболизъм е установен при 139 болни и 165 контроли

– Пациентите с IBD имат 3.4 пъти по-висок риск за образуване на тромби, в сравнение с контролите (абсолютен риск 2.6 на 1000 човекa-години)

– Рискът за VTE е значимо по-голям (8.4 пъти, р<0.0001) – 9 на 1000 човекa-години при заболяване в активна фаза, в сравнение с периода на ремисия

– Общата честота на VTE e 0.6 на 1000 човека-години по време на амбулаторния период на IBD и 17.8 на 1000 човека-години по време на болничния престой

– В амбулаторни условия рискът за VTE е сигнификантно по-висок (15.8 пъти), в сравнение с периода на стационарно лечение на IBD (3.2 пъти)

Най-висок риск за венозен тромбемболизъм е установен при болните с IBD на възраст под 40 години. Усложненията на VTE като тромбоза на дълбоките вени (DVT) или белодробна емболия (PE) по-често се развиват по време на активната фаза на IBD.

VTE на долните крайници се асоциира в краткосрочен план с 6% смъртност, докато леталитетът след белодробна емболия е много по-висок – до 20% .

Инфекцията и възпалението при пациентите с IBD са предразполагащи фактори за тромбемболизъм, като активната фаза на IBD се свързва с най-висок риск. От друга страна, приложението на кортикостероиди води до повишена тромбоцитна активност и промотира хомеостаза.

Поради повишения риск за VTE, тромбопрофилактиката е стандартна мярка при хоспитализираните пациенти с активно IBD. Абсолютният и относителният риск все още не са уточнени при хора с активна фаза на заболяването, които не се лекуват стационарно.

„За намаляване на заболеваемостта и смъртността, свързани с VTE при амбулаторно лекуваните случаи с активно IBD, е подходящо да се проведе антитромботична профилактика (кратки курсове с нискомолекулни хепарини или прием на новите перорални антикоагуланти), включително обучение на пациентите за признаци и симптоми на VTE, както и използването на компресивни (ластични) чорапи,”обобщават авторите.

Нискомолекулните хепарини трябва да се прилагат с предимство пред нефракционирания heparin за първоначално болнично лечение на DVT. За начална терапия на PЕ могат да се използват както нискомолекулни хепарини, така и нефракциониран heparin.

Антикоагулантната терапия трябва да се провежда за период от 3-6 месеца при случаи на VTE в резултат на преходни рискови фактори и за повече от 12 месеца при рецидивираща VTE.

Тромбозата дистално от коляното се свързва с по-малък риск за PЕ, но с повишена вероятност за развитие на посттромботичен синдром. Обратно, тромбозата на вените проксимално от коляното води до PЕ при 70% от случаите.

Недиагностицираната и нелекуваната PЕ води до фатални емболични инциденти при 26% от случаите, като още толкова пациенти развиват рекурентни нефатални емболични събития. (КП)

За допълнителна информация:

Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Венозен тромбемболизъм-рискови фактори и профилактика. MD, декември 2009

Венозният тромбемболизъм повишава риска за артериални сърдечносъдови събития. МD, юни 2008

Нови правила за диагноза и лечение на венозния тромбемболизъм. MD, март 2007

Нови стандарти за лечение на венозен тромбемболизъм. Кардио D, юни 2007

Използван източник:

1. Grainge M., West J., Card T. Venous thromboembolism during active disease and remission in infl ammatory bowel disease: a cohort study. Lancet 2010; 375: 657–63 http://www.thelancet.com